Apteekkiharjoittelu kasvattaa opiskelijasta ammattilaisen

Suomussalmen apteekissa jokainen henkilökunnan jäsen apteekkarista teknisiin työntekijöihin osallistuu opiskelijan ohjaamiseen.

Selkeä suunnitelma, hyvä aikataulutus ja koko henkilökunnan osallistuminen ohjaamiseen ovat onnistuneen apteekkiharjoittelun perusta. Näin asian näkevät Suomussalmen apteekissa harjoittelunsa suorittanut proviisoriopiskelija Pauli Seppänen ja apteekin proviisori Heli Lahdelma-Miettinen.

Itä-Suomen yliopistossa opiskeleva Seppänen on kotoisin Suomussalmelta, mikä sai hänet hakeutumaan ensimmäiseen harjoitteluunsa kotipaikkakunnalle. Kokemukset olivat niin hyviä, että hän halusi suorittaa myös toisen harjoittelunsa samassa apteekissa.

– Huomasin, että täällä kaikki sujuu hyvin. Harjoitteluissa oli turvallinen ilmapiiri, eikä koskaan tuntunut siltä, ettei kehtaisi kysyä, Seppänen sanoo.

Suomussalmen apteekki valittiin Farmasian Päivillä Vuoden opetusapteekiksi 2019. Opiskelijoiden arvioilla on suuri painoarvo valinnassa.

Kaikki osallistuvat ohjaamiseen

Suomussalmen apteekissa jokaisella apteekkarista teknisiin työntekijöihin on oma vastuualueensa opiskelijan ohjaamisessa.

– Jokainen opettaa omien vahvuuksiensa mukaan, Lahdelma-Miettinen sanoo.

Harjoittelun aikataulutus tehdään henkilökunnan työvuorojen mukaan, ja opiskelija itse huolehtii sen toteutumisesta.

Lahdelma-Miettinen arvioi, että harjoittelun suunnittelu vie työaikaa muutaman päivän. Yleensä vuoden aikana on 1–2 harjoittelijaa Itä-Suomen yliopistosta.

Harjoitteluilla on apteekille suuri merkitys työvoiman rekrytoinnin kannalta.

– Puolet tämänhetkisestä farmaseuttisesta henkilökunnasta on aloittanut farmasian uransa meillä apteekkiharjoittelijana, apteekkari Pekka Savolainen sanoo.

Viimeisin heistä on farmaseutti Milla Mäkinen, joka teki erityistapauksena molemmat harjoittelunsa peräperää Suomussalmella muutamia vuosia sitten ja on nyt vakituisessa työsuhteessa. Myös Seppänen on farmaseutiksi valmistuttuaan työskennellyt opintojensa loma-aikoina Suomussalmen apteekissa.

– Olemme onnistuneet, kun harjoittelija jää alalle ja tulee vielä meille töihin, Lahdelma-Miettinen toteaa.

Harjoittelu uudistuu Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopisto uudistaa apteekkiharjoittelunsa vastaamaan uusia tutkintotavoitteita. Kentällä tämä näkyy keväällä 2021, kun uudistetun tutkinnon mukaisesti opintonsa aloittaneet opiskelijat tulevat ensimmäiseen harjoitteluunsa.

– Tärkeä asia on työelämärelevanssi, jotta harjoittelu vastaisi mahdollisimman hyvin työelämän tarpeita. Muun muassa itsehoidon osuus korostuu ja asiakaslähtöistä toimintatapaa vahvistetaan, kertoo opetusapteekkiharjoittelusta vastaava yliopistonlehtori Piia Siitonen Farmasian laitokselta.

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijuuden (LHA) suorittaminen näkyy etenkin toisella harjoittelujaksolla.

– Opiskelija tekee harjoittelujakson aikana lääkehoidon arviointeja mahdollisimman moniammatillisesti yhdessä lääkärin ja/tai LHA- tai LHKA-asiantuntijan kanssa. Tämän työllistävyys saattaa mietityttää kentällä. Tarkoituson tukea käytännön työtä niin, että apteekki saa työkaluja ja ideoita oman toimintansa kehittämiseen, Siitonen sanoo.

Itä-Suomen yliopisto on kokoamassa tuutoriverkostoa, jossa on ohjaajia niille opiskelijoille, joiden harjoitteluapteekissa ei ole LHA-osaajaa.

Ensimmäiset lääkehoidon arviointeja tekevät opiskelijat tulevat apteekkiharjoitteluun tänä keväänä, sillä myös aiemmin aloittaneille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus täydentää opintojaan LHA-asiantuntijuudella.

Työelämälähtöisyys tervetullutta

Suomussalmen apteekissa odotetaan tutkinnon ja siihen kuuluvan harjoittelun uudistusta hyvillä mielin. Työelämälähtöisyyden korostaminen on tervetullut asia.

– Kun työelämän osaamista pohjustetaan yliopistolla, se helpottaa harjoittelun etenemistä käytännön tasolla. Esimerkiksi itsehoito on nyt opinnoissa suuressa roolissa. Opiskelijalla on valmius neuvoa asiakkaita, kun hänellä on siitä taustatiedot jo harjoitteluun tullessaan, Lahdelma-Miettinen sanoo.

Pauli Seppäsen ensimmäisellä harjoittelujaksolla kului paljon aikaa juuri itsehoitolääkkeisiin tutustumiseen.

– Varmasti harjoittelusta saa enemmän irti, kun tietämystä on jo entuudestaan, hän uskoo.

Työelämä näkyy koulutusuudistuksessa

ITÄ-SUOMEN yliopistossa syksyllä 2019 aloittaneet farmasian opiskelijat saavat opintojensa myötä lääkehoidon arvioinnin asiantuntijuuden (LHA). Tämä on osa tuoretta koulutusuudistusta, jossa pyritään huomioimaan entistä paremmin työelämän vaatimukset.

– Tutkinnon uudistus tehtiin tiiviissä yhteistyössä alan keskeisten työllistäjien ja sidosryhmien kanssa. Opettajien lisäksi opiskelijat olivat voimakkaasti mukana kehitystyössä, kertoo opetuksen kehittämisestä vastaava yliopistonlehtori Krista Laine Farmasian laitokselta.

Laineen mukaan keskeistä uudistuksessa on kliinisen farmasian osaaminen, osaamisperusteisuus ja asiakaskeskeisyys.

Farmaseutin opintoihin kuuluu nyt pakollisten harjoittelujaksojen lisäksi neljä työelämälähtöistä opintokokonaisuutta ja valinnaiset opinnot.

– Opetusmenetelmiä on muutettu opettajakeskeisestä opiskelijakeskeisemmiksi. Haluamme tukea syväoppimista eli sitä, että opiskelija hallitsee asiat myös tenttitilanteen jälkeen.

Opintojen aikana laaditaan portfolio, johon opiskelija dokumentoi opintojaan. Lisäksi joka vuosi toteutetaan kumulatiivisen oppimisen arviointi, jonka on tarkoitus tehdä näkyväksi se, mitä opiskelija kullakin hetkellä osaa.

– Se antaa myös opettajille tietoa siitä, miten hyvin opetus on mennyt perille.

Itsehoidon osaaminen on keskeistä apteekkifarmaseutin työssä, ja sitä on lisätty uudistettuun koulutusohjelmaan. Lääkitysturvallisuutta, eläinlääkintää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuntemusta on tehty aiempaa näkyvämmiksi. Apteekki-, sairaala- ja teollisuusfarmasian perusteet ovat nyt kaikille pakollisia.

Moniammatillisuutta tutkintoon tuo yhteisopetus muun muassa lääketieteen, hammaslääketieteen ja ravitsemustieteen opiskelijoiden kanssa.

– He ratkovat yhdessä erilaisia potilastapauksia esimerkiksi farmakologian opetuksessa, Laine sanoo.