Apteekkihenkilökunnan monet roolit

Farmaseuteilla ja proviisoreilla voi olla apteekissa monipuolinen työnkuva. Työnkuvista kannattaa keskustella työnantajan kanssa säännöllisesti.

Farmasialiitto toteutti kesällä 2017 apteekkien luottamusmiehille kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää, millaisia työtehtäviä farmaseutit ja proviisorit apteekissa tekevät. Kysely toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyn vastausprosentti oli 67.

Kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä suurimman osan työpaikka sijaitsi joko Etelä-Suomessa (36 %) tai Länsi-Suomessa (35 %). Vastaajista 38 prosenttia työskenteli apteekissa, jonka reseptuuri oli yli 100 000, ja 33 prosenttia työskenteli apteekissa, jonka reseptuuri oli 61 000–100 000. Valtaosassa apteekeista (82 %) työskenteli apteekkarin lisäksi yksi tai useampi proviisori.

Tässä artikkelissa käsittelemme niitä työtehtäviä, joihin farmaseutit ja proviisorit osallistuivat yli 50 prosentissa vastaajien apteekeista.

Henkilöstön riittävyys

Luottamusmiehistä 55 prosenttia vastasi, että henkilökuntaa ei ole riittävästi suhteessa työmäärään. Henkilökuntamitoitus ei kestä yhtäkään ylimääräistä ja yllättävää poissaoloa. Sairaustapauksissa henkilöstö joutuu venymään muun muassa tekemällä pidempiä työvuoroja tai tulemalla vapaapäivänään töihin. Henkilöstöpula tuntuu myös loma-aikoina, koska sijaisia ei palkata ja pienemmällä henkilömäärällä tehdään samat työt. Henkilökunnan vähäisyys estää toiminnan kehittämisen, ja palveluvalinnassa ei ole aina riittävästi farmaseuttista henkilökuntaa.

Vastauksista kävi ilmi, että apteekkarin vaihdoksen jälkeen henkilökuntaa on vähennetty työntekijöitä irtisanomalla. Lisäksi työntekijöiden jäädessä eläkkeelle, vaihtaessa työpaikkaa tai jäädessä perhe- tai opintovapaalle tilalle ei ole palkattu uusia työntekijöitä tai heitä ei ole palkattu samassa suhteessa entiseen työmäärän.

Tärkeää työtä vähillä resursseilla

Kyselyn perusteella farmasian ammattilaisten työtehtävät apteekissa voivat olla vaihtelevia ja monipuolisia. Jokaisen kannattaa käydä työnkuvakeskustelu säännöllisin väliajoin oman työnantajansa kanssa. Kysely toi selkeästi esille myös sen, että farmaseuteilla ja proviisoreilla on omat tyypilliset työtehtävänsä apteekeissa, ja molemmille ammattiryhmälle on tarvetta. Proviisorien keskeisiä työtehtäviä ovat johtamistyö, kehittäminen ja sidosryhmäyhteistyö. Esimerkiksi apteekkien tarjoamat palvelut eivät kehity, jos kukaan ei vastaa palveluiden kehittämis-, johtamis- ja myyntityöstä. Tämä näkökulma on tärkeä huomioida, sillä tulevaisuuden apteekit tarvitsevat kehittämisresursseja ollakseen kiinteä osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Apteekin henkilökunta on tiukoilla, koska resurssit ovat minimissä. Tähän asiaan tulisi kiinnittää huomioita, jotta turvataan henkilöstön jaksaminen ja potilasturvallisuus.

Proviisorien työtehtävät apteekeissa

Proviisorien työtehtäviin kuuluvat esimiestyö, osaamisen johtaminen sekä apteekin toiminnan ja lääkitysturvallisuuden kehittäminen. Lisäksi proviisorit vastaavat apteekeissa muun muassa tuotevalikoiman hallinnasta ja tietojärjestelmistä sekä tekevät yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Edellä mainittujen lisäksi proviisorit osallistuvat asiakaspalveluun ja neuvontaan reseptilääkkeiden toimittamisessa ja itsehoidossa.

Proviisorien tyypillisiä työtehtäviä apteekissa

 • Esimiestehtävät
 • Työnjohdolliset tehtävät
 • Strategian tekeminen yhdessä apteekkarin kanssa
 • Apteekin hoitajuus
 • Henkilöstön ammatillisen koulutuksen organisointi ja osaamisen kehittäminen
 • Perehdytys
 • Vuosilomien suunnittelu ja henkilöstön riittävyys
 • Toiminnan kehittäminen
 • Lääkitysturvallisuuden kehittäminen
 • Laatutyö
 • Toimintaohjeiden laatiminen
 • Apteekin tuotevalikoiman hallinta
 • Palveluvalinnan toiminnasta kokonaisuudessa vastaaminen
 • Markkinointi
 • Lääke-edustajien vastaanottaminen
 • Kampanjoiden suunnittelu ja toteutus
 • Tietojärjestelmistä vastaaminen
 • Tietosuojavastaavan tehtävät
 • Tietoturvavastaavan tehtävät
 • Yhteistyö viranomaisten, kunnan terveydenhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa
 • Lääkkeen toimittaminen ja reseptiasiakkaiden neuvonta
 • Itsehoitoasiakkaiden neuvonta palveluvalinnassa

Farmaseuttien työtehtävät apteekeissa

Farmaseuttien ydintehtävä apteekissa on luonnollisesti asiakaspalvelu ja neuvonta reseptilääkkeiden toimittamisessa ja itsehoidossa. Palveluvalinnassa farmaseutit voivat vastata palveluvalinnan toiminnan kokonaisuudesta tai toimia niin sanottuina hyllyvastaavina. Apteekin diabetes-, astma- ja sydänyhdyshenkilöt ovat pääsääntöisesti farmaseutteja. Lisäksi he osallistuvat lääkkeen valmistukseen ja annosjakeluun (koneellinen ja dosettijakelu) sekä tekevät lääkehoidon tarkistuksia. Myyntiin ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä farmaseutit osallistuvat kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen.

 • Farmaseuttien tyypillisiä työtehtäviä apteekissa
 • Lääkkeen toimittaminen ja reseptiasiakkaiden neuvonta
 • Itsehoitoasiakkaiden neuvonta palveluvalinnassa
 • Diabetes-, astma- ja sydänyhdyshenkilönä toimiminen
 • Yhteistyö kotihoidon kanssa
 • Annosjakelu (koneellinen ja dosettijakelu)
 • Lääkehoidon tarkistus
 • Lääkkeen valmistus
 • Palveluvalinnan toiminnasta kokonaisuudessa vastaaminen
 • Hyllyvastaavuus palveluvalinnassa
 • Tuotteiden hyllytys
 • Inventointi
 • Kampanjoiden suunnittelu ja toteutus
 • Alkoholikirjanpito
 • Työsuojeluvaltuutetun tehtävät
 • Perehdytys

Annosjakelu apteekissa

Apteekeissa on erilaisia käytäntöjä hoitaa annosjakelua. Pääsääntöisesti farmaseutit hoitavat koko annosjakelun, mutta osassa apteekeista myös proviisorit ja tekninen henkilökunta osallistuvat annosjakeluun.

Annosjakelussa on paljon työvaiheita, jotka vaativat keskittymistä ja johon tarvitaan erityistä osaamista.

 • Annosjakeluun liittyviä työtehtäviä
 • Hoitokotien tilausten ja annosjakelulistojen tarkistaminen
 • Lääkkeiden tilaus, hinnoittelu ja toimittaminen
 • Käsin tehtävässä jakelussa lääkkeiden jakaminen dosetteihin
 • Annosjaeltujen lääkkeiden vastaanottaminen ja tarkastaminen luovutuskuntoon
 • Tilausten korjaaminen ja lääkitysmuutosten kirjaaminen
 • Asiakkaan lääkehoidon tarkistaminen
 • Asiakkaiden lääkekorttien huolehtiminen ajan tasalle
 • Annosjakeluasiakkaiden lisätilausten toimittaminen
 • Reseptien voimassaolosta ja uusimisesta huolehtiminen
 • Yhteistyö lääkärin kanssa
 • Yhteydenpito asiakkaaseen, terveydenhuollon yksiköihin ja annosjakeluyksikköön
 • Toimintaohjeiden laatiminen
 • Sopimusten tekeminen ja annosjakeluasiakkaan perustaminen
 • Lääkeneuvonta
 • Annospussirullien pakkaaminen ja kuljetus asiakkaalle
 • Laskutus
 • Annosjakelupalvelun markkinointi

Kiitokset farmasian opiskelija Mira Pokille, joka auttoi meitä tutkimuksessa, ja hänen ohjaajalleen professori Marja Airaksiselle kaikesta avusta ja hyvästä yhteistyöstä. Kirjoittaja Sanna Passi on koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Minna Huhta on työsuhdeasiantuntija.

Työhyvinvointia johtamalla

Apteekkien Eläkekassa tarjosi apteekkien esimiesasemassa toimiville henkilöille suunnatun Työhyvinvointia johtamalla -koulutuksen vuosina 2016–2017, jossa Hanna Pratsch toimi kouluttajana. Koulutukseen osallistui 377 apteekkien esimiestehtävissä toimivaa henkilöä.
Koulutuksessa tuli esille, että esimiesten vastuut olivat epäselvät, apteekkarit tekevät paljon töitä ja he voisivat delegoida tehtäviä enemmän. Työhyvinvoinnin johtaminen ei ollut suunnitelmallista. Esimerkiksi systemaattinen sairauspoissaolojen seuranta puuttui ja kiireen vuoksi tulevaisuuden suunnittelu oli vähäistä. Usein ajateltiin, että kirjallisia ohjeita ei tarvita, kun on pieni työyhteisö.