Erilainen kevät

Opiskelijat joutuivat uudenlaisen tilanteen eteen, kun lähiopetus keväällä keskeytettiin. Iso osa opiskelijoista pystyi jatkamaan opiskelua normaaliin tapaan kotoa käsin, mutta osalla opinnot viivästyvät. Toisilla taas jaksaminen on ollut koetuksella.

Siinä missä tietotyöläiset siirtyivät keväällä etätöihin, myös opiskelijat joutuivat jättämään luentosalit ja ottamaan haltuun uusia opiskelutapoja yhdessä opettajien kanssa.

Peräti 85 prosenttia Farmasialiiton huhtikuussa tekemään koronakyselyyn vastanneista opiskelijajäsenistä ilmoitti, ettei korona vaikuttanut opintojen etenemiseen. Reilu prosentti vastaajista ilmoitti opintojen edenneen tavallista nopeammassa aikataulussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 208 opiskelijajäsentä.

– Toisille etäopiskelu sopii paremmin kuin toisille, samaan tapaan kuin toiset hallitsevat etätyön haasteet paremmin kuin toiset, Farmasialiiton opiskelijatoiminnan asiantuntija Suvi Luukko sanoo.

Harjoittelu monen pelastus

Opintojen etenemisen kannalta hyvässä asemassa olivat erityisesti harjoitteluaan suorittaneet opiskelijat, jotka pystyivät työskentelemään apteekeissa lähes normaalisti. Avoimista vastauksista käy ilmi, että osalla harjoittelut venyivät kuitenkin suunniteltua pidemmiksi ja osalla tehtävänkuvaukset muuttuivat poikkeusolojen vuoksi. Harjoitteluaika koettiin myös tavallista kiireisemmäksi.

”Tällä hetkellä olen 1.opetusapteekkiharjoittelussa avoapteekissa. Vallitseva pandemiatilanne ei ole vaikuttanut harjoittelun jatkumiseen. Lähinnä harjoittelussa on keskitytty reseptiasiointiin, kun alun perin ajatuksena oli keskittyä itsehoitopuoleen. Aktiivinen itsehoidon puolella oleminen on jäänyt pois.”

”Työharjoittelu etenee normaalisti, mutta lisätyötä tilanne on teettänyt, kun harjoitteluun kuuluvia tehtäviä ei ehdi tehdä työajalla.”

Kyselyn perusteella harjoittelut ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti, mutta poikkeuksiakin on. Esimerkiksi ulkomaille suuntautuvat harjoittelut peruuntuivat, mikä vaikeutti joidenkin opiskelijoiden tilannetta tilapäisesti. Toisaalta ainakin yksi vastaaja kertoi saaneensa korvaavan harjoittelupaikan Suomesta.

Etäopetus edellyttää itsensä johtamista

Suurimmat muutokset opiskelijoiden arjessa koskivat lähiopetusta. Lähiopetus keskeytettiin kaikissa yliopistoissa maaliskuussa, ja opetus siirtyi verkkoon niiltä osin kuin se oli mahdollista.

Lähiopetuksen keskeytyminen vaikutti eri vuosikurssien opiskelijoihin eri tavoin. Åbo Akademissa ensimmäistä vuotta farmasiaa opiskellut Tuuli Heikkilä kokee kevään sujuneen pääasiassa hyvin. Opiskelijoilla oli paljon itseopiskelua, mutta osa kursseista toteutettiin etäluennoin.

Heikkilä tosin joutui siirtämään yhden kurssin syksylle, mikä hieman mietityttää.

– Käsitykseni mukaan kakkosvuoden syksy on aika rankka. Nyt sinne siirtyy yksi kurssi lisää, eli siitä tulee vielä rankempi, Heikkilä sanoo.

Kuormittavuus nousikin esiin avoimissa vastauksissa. Useat vastaajista kokivat etäopiskelun hitaammaksi ja työläämmäksi. Osa vastaajista myös koki, että luentotallenteet eivät tulleet ajoissa opiskelijoiden käyttöön tai että niitä oli liian vähän. Opiskelijoilta vaadittiin keväällä tavallista enemmän itseohjautuvuutta ja vastuunottoa omasta opiskelustaan.

– Jos opiskelua verrataan normaaliin työssäkäyntiin ja etätöihin, niin työnantajalla on varmaan jonkinlainen intressi seurata etätöiden sujumista. Opiskelija on normaalitilanteessakin vastuussa omien opintojensa etenemisestä. Kun pelkästään normaaliopiskelussa tarvitaan itsensä johtamisen taitoja, niin nyt niitä on tarvittu ehkä vielä tavallista enemmän. Se on varmasti osalle ollut haaste, Luukko sanoo.

Myös Heikkilä huomasi, että omia opiskelutaitoja oli kehitettävä, jotta etäopiskelu sujuisi tehokkaammin.

– Hyvä puoli oli se, että opin ottamaan itseäni niskasta kiinni ja tekemään itsenäisesti enemmän kuin syksyllä. On ollut pakko tehdä viikkosuunnitelma, mitä tekee minäkin päivänä.

Opettajat auttaneet ongelmatilanteissa

Heikkilän mukaan Åbo Akademin opettajat ovat aktiivisesti kehottaneet opiskelijoita kysymään apua. Heikkilä ei ole apua pyytänyt, sillä hän kokee itseopiskelun ja luentotallenteiden olleen itselleen sopiva yhdistelmä. Myös etätehtävistä saatu palaute on auttanut hahmottamaan kokonaisuuksia.

Opiskelijoille tehdyn kyselyn avoimissa vastauksissa tuotiin ilmi etäopetuksen positiivisia puolia:

”Tavallaan oli jopa hyvä, että opinnot siirtyivät hetkeksi etäopinnoiksi, sillä kuvittelin kevään olevan huomattavasti rankempi kuin mitä se nyt etäopiskelun myötä on ollut. Säästää siis voimia, ja saa elää omalla rytmillä.”

”Yliopisto on oikein mukavasti järjestänyt kaiken ja opettajat ovat olleet joustavia. Minulle etäopiskelu sopii hyvin.”

Heikkilän mukaan etäluennot ja verkkotentit toimivat yliopistolla hyvin poikkeusaikana. Yliopiston tilojen ja kirjaston sulkeutuminen saattoivat kuitenkin vaikeuttaa esimerkiksi opiskelumateriaalien tulostamista tai kurssikirjojen saamista.

– Osa kurssikirjoista vaihdettiin verkkomateriaaleiksi. Joillakin kursseilla opettajat järjestivät asian kirjaston kanssa niin, että kurssikirjat pystyi noutamaan opettajalta, Heikkilä sanoo

Etäopetuksen jatkuminen mietityttää

Kevään tilanne tuli kaikille yllätyksenä, ja uudet toimintamallit jouduttiin ottamaan käyttöön nopealla aikataululla. Syyslukukauden käytännöt riippuvat pitkälti tartuntatilanteen kehittymisestä, mutta loppukeväästä asti on ollut selvää, että opinnot alkavat pääosin etäopetuksena.

– Opiskelijatoiminnan kannalta tilanteella on vaikutusta varsinkin siihen, miten uudet opiskelijat pääsevät mukaan opiskelijayhteisöön ja farmasian yhteisöön. Kun tulee uudelle alalle opiskelemaan, niin normaalitilanteessa ensimmäiset kollegasuhteet muo­dostetaan jo siinä tuutoriryhmässä tai omalla vuosikurssilla labra- ja harjoitusryhmissä. Nyt kontaktit ovat minimissä, ja se voi hankaloittaa ammatti-identiteetin rakentumista, Luukko pohtii.

Syksy mietityttää myös pidempään opiskelleita. Hieman alle puolet kyselyyn vastanneista koki jonkinlaista huolta syksyn opinnoista. Huolta lisäsi epätietoisuus, sillä kyselyn toteutushetkellä huhtikuussa oli vielä epäselvää, jatkuuko etäopetus syyslukukaudella. Avoimista vastauksista valtaosa liittyi juuri tähän epävarmuuteen.

Lisäksi huolta aiheuttivat oma jaksaminen, kurssien ja harjoittelujaksojen siirtyminen sekä opintojen aloitus syksyllä:

”Lähinnä oma jaksaminen, jos tilanne jatkuu samanlaisena. Sosiaalinen toiminta opinnoissa on kuitenkin niin iso osa jaksamista ja ryhmään kuulumisen tunnetta.”

”Monet asiat: Pääseekö yliopistolle? Jos pääsee, uskaltaako siellä kuitenkaan tehdä opiskelujuttuja yleisillä tietokoneilla muiden ihmisten lähellä? Uskaltaako syödä yliopiston ruokalassa? Millaista opiskelusta ja elämästä ylipäätään tulee, kun ei uskalla käydä edes keskustassa välillä kaupoilla tai edes poistua omasta asunnosta? Voiko jatkaa harrastuskursseja, joissa on muita ihmisiä? Miten gradun teko hoituu etänä? Miten työnhaku valmistumisen lähestyessä onnistuu? Saako opiskeluun ja työelämään siirtymiseen tarpeeksi tukea etänä? Miten jaksaa, jos ei pääse tapaamaan perhettään vielä pitkään aikaan?”

Vähäinen vaikutus työn saantiin

Vaikka mielenterveyteen liittyvät huolet nousivat kyselyssä esille, Farmasialiiton puoleen opiskelijat ovat kääntyneet lähinnä työsuhteeseen ja -harjoitteluun liittyvissä asioissa. Kyselyn toteutuksen aikana pinnalla oli kesätöihin liittyvä epävarmuus, sillä rajoituksia oli huhtikuussa paljon ja työllistymisnäkymät olivat epäselviä. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista kuitenkin vain vajaa viidennes koki koronatilanteen vaikuttaneen negatiivisesti työpaikan saamiseen.

Heikkilä sai kesätyöpaikan kotipaikkakuntansa pienestä apteekista, ja nyt katse on suunnattu syyslukukauteen.

– Vähän mietityttää, miten asiat syksyllä järjestyvät. Olisi ollut ihan kiva mennä takaisin kouluun, mutta kyllä syksyn näinkin pärjää, Heikkilä sanoo.

Kursivoidut kohdat ovat suoria lainauksia kyselyn avoimista vastauksista.

Etäopiskelu luo haasteita opiskelijajärjestöille

Valtaosa Farmasialiiton koronakyselyyn vastanneista opiskelijoista ei koe kevään poikkeusolojen vaikeuttaneen opintojen etenemistä. Opiskelijajärjestöillekin on tullut kiitosta etäopetuksen sujuvasta järjestämisestä.

– Pääasiassa positiivista palautetta on tullut opetuksen laadusta ja siitä, miten tilanteeseen on sopeuduttu. Jonkin verran ongelmia on ollut kuormittuneissa yhteyksissä ja tietysti kurssikirjojen saannissa, kun kirjastot eivät ole olleet auki normaaliin tapaan, Suomen Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:n puheenjohtaja Joonatan Haapalainen kertoo.

Kevään poikkeustilanne lisäsi FLOpissa edunvalvonnallisten yhteydenottojen määrää. Positiivisesta palautteesta huolimatta myös opiskelijoiden huoli omasta tilanteestaan ja opintojen jatkumisesta on noussut pintaan. Helsingin yliopiston farmasian ainejärjestö Yliopiston farmasiakunta ry sai viestejä eri tilanteissa olevilta opiskelijoilta.

– Monilla huolta aiheutti varsinkin tenttien järjestyminen ja tasavertaisen arvioinnin toteutuminen. Opiskeluhuolet jakautuivat myös vahvasti sen mukaan, missä vaiheessa opintoja tuleva farmasisti on, YFK:n tiedottaja Noora Jansson kertoo.

Myös laboratoriokurssien siirtyminen aiheutti huolta sekä opiskelijoissa että opiskelijajärjestöissä.

– Osa ensimmäisen vuoden labrakursseista järjestettiin lyhennettyinä kesäaikana. Siinä ei varmasti ehdi käydä kaikkea samalla tavalla läpi. Se on myös hankaloittanut kesätöiden ja vastaavien järjestelyjä, Haapalainen sanoo.

Opiskelijatoiminnassa syksy on perinteisesti kiireistä aikaa, kun uudet opiskelijat aloittavat ja suuria tapahtumia järjestetään pitkin syksyä. Etäopiskelu tuo haasteita etenkin uusien opiskelijoiden ryhmäytymiselle.

– Miten opiskelut lähtevät käyntiin, kun kampusluentojen ja luentokavereiden sijaan pitääkin opiskelut aloittaa katselemalla Zoomia kotisohvalta? Jansson pohtii.

Myös Farmasialiiton opiskelijatoiminta painottuu syksyyn, jolloin uudet opiskelijat saapuvat kampuksille ja opiskelijoita on lähiopetuksessa enemmän kuin kiireisinä harjoittelukeväinä.

– Opiskelijatoiminta on aika fyysispainotteista, eli asiat tapahtuvat kampuksilla. Olemme joutuneet aika paljon jumppaamaan opiskelijatoiminnan digiloikkaa sen osalta, mitä voimme järjestää etänä ja miten, Farmasialiiton opiskelijatoiminnan asiantuntija Suvi Luukko sanoo.

Sekä FLOp että YFK ovat kevään ja kesän ajan pohtineet vaihtoehtoisia tapoja opiskelijatoiminnan järjestämiseen.

– Etäopiskelu toki vaikeuttaa uusien opiskelijoiden vastaanottoa. Yritämme opiskelijajärjestöjen kanssa kehitellä pienempiä tapahtumia, joita pystymme kokoontumisrajoitusten puitteissa järjestämään, Haapalainen sanoo.

Farmasialiitossakin on pohdittu uusien opiskelijoiden vastaanottoa ja heille suunnatun toiminnan järjestämistä.

– Ajallisesti syksyn tapahtumat ajoittuvat hieman eri tavalla kuin perinteisesti, ja teemme varmasti uudenlaisia asioita ja uusilla tavoilla. Olemme miettineet esimerkiksi uratarinawebinaareja, joiden kautta opiskelijat voivat löytää toisensa ja kohdata myös työelämässä olevia kollegoita, Luukko kertoo.