Erimielisyydet pyritään ratkomaan paikallisesti

Paikalliset neuvottelut voivat koskea myös työsuhteeseen liittyviä ristiriitaisia näkemyksiä. Erimielisyydet kannattaa aina ottaa esille, vaikka neuvottelut tuntuisivatkin raskailta.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus edellyttää, että työehtosopimukseen liittyvistä erimielisyyksistä neuvotellaan ensin työnantajan ja työntekijän tai luottamusmiehen kanssa. Tätä menettelytapaa sovelletaan myös laajemmin työsuhteeseen liittyvien erimielisyystilanteiden osalta.

Erimielisyystilanne voi koskea yksittäistä työntekijää, koko työyhteisöä tai kaikkea tältä väliltä. Työpaikalla syntyvät erimielisyydet voivat olla myös hyvin eri laajuisia ja koskea hyvin erilaisia asioita, kuten tasapuolista kohtelua, työsuhde-etuja tai palkkaan ja lomiin liittyviä asioita.

Asiaa on ensin selvitettävä työpaikalla itse tai yhteistyössä muun työyhteisön tai luottamusmiehen kanssa. Neuvotteluun kannattaa valmistautua huolella ja miettiä perusteluja omien näkemysten tueksi. Tärkeää tilanteen selvittämisessä on muistaa asiallinen ja rakentava keskustelu. Näin säilytetään yhteys työnantajaan ja varmistetaan, että asioista päästään aidosti neuvottelemaan.

Ellei työnantaja itse hoida neuvotteluja työntekijän tai luottamusmiehen kanssa, tulee hänen ilmoittaa edustajansa sekä edustajan toimivalta, mikäli sitä on rajattu.

Erimielisyydet kannattaa selvittää

Paikalliset neuvottelut aloitetaan ja käydään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi työntekijän on syytä kiinnittää huomiota siihen, ettei tule hiljaisesti hyväksyneeksi asioita, jotka kokee työehtojensa vastaisiksi. Jos apteekkari käyttää työnjohto-oikeuttaan ja määrää toimimaan tietyllä tavalla, tulee näin lähtökohtaisesti toimia mutta ilmoittaa samalla mahdollisimman pikaisesti, selkeästi ja todisteellisesti eli kirjallisesti allekirjoituksineen, että muutoksen laillisuus selvitetään. Näin ei tule hiljaisesti hyväksyneeksi esimerkiksi vakiintuneeseen käytäntöön pohjautuneen työsuhde-etunsa heikennystä. Suoranaisiin laittomuuksiin ei luonnollisesti kenenkään tule suostua.

Paikallinen neuvotteleminen johtaa parhaimmillaan niin työntekijää kuin työpaikkaakin hyödyttävään ratkaisuun. Toisaalta erimielisyystilanteissa neuvottelu voi tuntua raskaalta. Tästä huolimatta neuvottelut kannattaa käydä ja mahdolliset erimielisyydet selvittää.

Parhaisiin tuloksiin on päästy jäsenen pitäessä tiukasti puoliaan, luottamusmiehen auttaessa jäsentä, työyhteisön seisoessa asian takana ja Farmasialiiton vaikuttaessa taustalla neuvoja antaen ja niin jäsentä, luottamusmiestä kuin työyhteisöäkin tukien. Monesti myös etujen heikennykset on saatu estettyä, kun henkilökunta on pitänyt puoliaan ja perustellut, miten etujen säilyttäminen tukee työntekijöiden jaksamista ja työpaikan tuottavuutta.

Ratkaisemattomat ristiriidat siirtyvät liittoon

Mikäli asiasta ei neuvotteluista huolimatta päästä sopuun, paikalliset neuvottelut tulee yhteisesti todeta päättyneiksi. Tällainen tilanne voi syntyä myös, mikäli neuvotteluja ei syystä tai toisesta suostuta työpaikalla aloittamaan tai aloittamista lykätään kohtuuttomasti. Molemmissa tilanteissa suositellaan laadittavaksi erimielisyysmuistio, joka toimitetaan tiedoksi ja asian jatkokäsittelyä varten Farmasialiittoon.

Lähtökohtaisesti erimielisyyden osapuolten tulisi laatia muistio yhdessä. Hyvin tulehtuneessa tilanteessa osapuolet voivat tarvittaessa laatia muistion omien näkemystensä pohjalta erikseen, mutta nämä tulee lopuksi yhdistää, jotta molempien näkemykset tulevat esiin. Mikäli työpaikalla on luottamusmies, kannattaa häntä hyödyntää myös erimielisyysmuistion laatimisessa.

Tilanteen selvittelyyn on kaikissa vaiheissa mahdollista pyytää apua Farmasialiitosta. On kuitenkin hyvä muistaa, että farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen on nimenomaisesti kirjattu neuvottelujärjestys (22 §) ja paikallisten neuvottelujen aikana liiton rooli on nimenomaan tukea ja neuvoa jäsentä. Vasta paikallisten neuvottelujen jäätyä erimielisiksi voidaan asia viedä selvitettäväksi liittojen välillä.

Paikalliset neuvottelut

Farmasialiitto neuvoo ja tukee taustalla, mutta neuvottelut työpaikalla käy luottamusmies tai jäsen itse.

Erimielisyysmuistio

Asian jäädessä erimieliseksi laaditaan erimielisyysmuistio, josta tulisi käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:
• apteekki
• erimielisyyden osapuolet
• erimielisyyden sisältö lyhyesti eri vaiheittain
• molempien osapuolten esittämät vaatimukset perusteluineen
• päiväys ja osapuolten allekirjoitukset

Liittoneuvottelut

Asian jäädessä paikallisesti erimieliseksi se voidaan antaa Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton ratkaistavaksi.

Oikeudelliset keinot

Liittoneuvottelujen jäädessä erimielisiksi asia voidaan ratkaista oikeusteitse.