Farmaseutti nostaa lääkitysturvallisuuden uudelle tasolle

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen panostaa entistä parempaan potilasturvallisuuteen. Lääkitys- ja lääkehoidon turvallisuuden asiantuntija Suvi Honkaniemen auktoriteetti on luonut toiminnalle tulosrikkaat raamit.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kauhavalla on suunnannäyttäjä potilasturvallisuuden kokonaisvaltaisessa parantamisessa.

Tulosten taustalla on tehokas naiskolmikko: farmaseutti Suvi Honkaniemi, hoitotyön johtaja Piia Kujala ja ylilääkäri Heidi Ojala. He ovat yhdessä luoneet toimintamallin, jonka keskiössä ovat lääkitys- ja lääkehoidon turvallisuuden ylläpitäminen ja tehostaminen.

– Työ- ja tehtäväkenttä on hyvin laaja ja moniulotteinen, sillä terveydenhuoltoyksiköiden lisäksi lääkehuoltoa tarvitaan sosiaalihuollon yksiköissä. Lisäksi monentyyppiset tarpeet ja erilaiset kohderyhmät lisäävät valvonnan tarvetta, Kujala sanoo.

 

”Teemme toisin kuin muut”

Suvi Honkaniemi aloitti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen farmaseuttina syksyllä 2018. Sitä ennen hän toimi muun muassa avoapteekkipuolella sekä lääkekeskuksen hoitajana.

– Vuosi on ollut toimintarikas ja täynnä mielenkiintoisia kohtaamisia. Olen valtavan kiitollinen saamastani palautteesta, sillä vastaanotto niin henkilökunnan kuin asiakkaiden taholta on ollut todella hyvää ja kannustavaa, Honkaniemi sanoo.

Hän ei kuitenkaan ole Kaksineuvoisen ensimmäinen farmaseutti.

– Meillä on aina ollut oma lääkekeskus ja oma farmaseutti. Neljä vuotta sitten toimintamalli muutettiin muun Etelä-Pohjanmaan tavoin siten, että kaikki lääkkeet tilataan suoraan sairaanhoitopiirin sairaala-apteekista. Tässä yhteydessä eläkeiän kynnyksellä oleva farmaseuttimme jäi lääkehoidon asiantuntijaksi, Kujala taustoittaa.

Entisen farmaseutin jäädessä eläkkeelle Kuntayhtymä Kaksineuvoinen halusi jatkaa hyväksi todettua toimintamallia ja teki toisin kuin monet muut.

– Valitettavan usein säästötoimenpiteet kohdistuvat myös farmasian alan ammattilaisiin. Kauhavalla päätettiin soutaa valtavirtaa vastaan ja pitää kiinni farmaseutin paikasta. Toimenkuvan muuttuessa haimme riveihimme alan moniosaajaa ja saimme Suvin. Hän on täyttänyt paikkansa parhaalla mahdollisella tavalla ja luonut siihen persoonallaan oman työnjälkensä, Ojala kiittelee.

Kauhavalla kuljetaan myös siinä mielessä omaa polkua, että Kaksineuvoisen ympärille luotu toimintamalli on ainoa laatuaan.

– Luomme itse omat roolimme ja työtapamme. Aika näyttää, miten onnistumme, mutta tavoitteista emme tingi. Etusijalla on ihminen ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, kolmikko sanoo.

 

Paljon vartija

Honkaniemi on työssään kuntayhtymän farmaseuttina paljon vartija.

Muuttuneen toimenkuvan myötä hän ei ainoastaan toimi lääkitys- ja lääkehoidon turvallisuuden asiantuntijana, vaan hän myös valvoo, arvioi ja ohjeistaa niissä.

– Toimenkuvaani kuuluu jalkautuminen kentälle. Kierrän yksiköissä ja katson, miten lääkehoito toteutetaan. Tarvittaessa puutun esille tuleviin ongelmakohtiin ja haasteisiin.

– Lääkehoitosuunnitelma on iso ja tärkeä osa potilasturvallisuutta, joten suunnitelman toteuttaminen vaatii jatkuvaa seurantaa. Tämän hetken painopiste on valvoa, että yksiköt toimivat lääkehoitosuunnitelman mukaisesti ja henkilökunta on omaksunut suunnitelman sisällön. Tiivis seuranta on samalla myös osa sisäistä valvontaa, Honkaniemi sanoo.

Ylilääkäri Ojala nostaa farmaseutin tärkeimpiin tehtäviin myös lääkehoidon kokonaisarvioinnin.

– Yleensä tämä on ollut lääkärin tehtävä, joten on todella hienoa, että ketjussa on nyt mukana myös farmaseutti. Varsinkin tällä hetkellä, kun siirrymme kotihoidon puolella koneelliseen annosjakeluun, on tärkeää, että asiakkaan lääkelista käy myös farmaseutilla, Ojala sanoo.

Honkaniemi tarkistaa, onko annoskoko oikea, jaetaanko lääkkeet järkeviin aikoihin ja onko päällekkäisyyksiä tai merkittäviä haittavaikutuksia. Jos farmaseutti katsoo aiheelliseksi, hän tekee lääkärille ehdotuksia lääkityksen muuttamisesta.

– Tämän jälkeen meidän lääkäreiden on helppo edetä. Farmaseutilla on hallinnassaan jopa sellaisia näkökulmia, joihin meillä ei ole aikaa paneutua. Tämän hetkisten kokemusten pohjalta rohkenen sanoa, että vaikka lääkärikin on lääkehoidon ammattilainen, farmaseutti on vielä kovempi osaaja. Suvin osoittama tietotaito luo ketjuun uutta toimintavarmuutta ja avaa ovia uudenlaisiin työskentelytapoihin. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun ajan virta on hyvin nopeaa ja muutosherkkää, Ojala luonnehtii.

 

Lääkitys suurennuslasin alle

Myös hoitotyön johtaja Piia Kujala sanoo farmaseutilla olevan tärkeä rooli potilasturvallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

– Suvi on farmaseuttina oleellinen linkki entistä parempaan potilasturvallisuuteen. Suvin myötä lääkehoidon toteuttamisen tehostamiseen liittyvät haasteet ovat oleellisesti vähentyneet. On lukitut kaapit, asiat on saatettu ajan tasalle, ja samalla hän on antanut toiminnalle tarvittavat kasvot. Lääkeluvat tulevat Suvin kautta tarkastukseen. Lisäksi hän valvoo tentit ja tsekkaa, että luvissa on tarvittavat suoritukset, Kujala sanoo.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen naiskolmikko tekee tiivistä yhteistyötä myös jatkossa, jotta Kauhavan kaupungin ja Evijärven kunnan vajaat 20 000 asukasta saisivat parasta mahdollista palvelua.

– Meillä on iäkäs ja monisairas väestöpohja, joten yksistään jo tämä piirtää toiminnallemme omat raaminsa. Yleensä lääkkeet pysyvät vuodesta toiseen samoina ja jopa määrä on vakio. Tähän tulemme jatkossa kiinnittämään entisestään huomiota ja samalla toivomme, että asiakkaat ottaisivat myös itse yhteyttä lääkityksensä tarkistamiseksi, Ojala sanoo.

Painopisteistä tärkeimpiin nostetut lääkehoidot ja niiden arvioinnit on saatettu kolmikon mukaan hyvään vauhtiin. Ensimmäisenä kohderyhmänä ovat kotihoidon asiakkaat.

– Lääkitysturvallisuuden ylläpitämisellä varmistamme parhaiten, että ikäihmiset pysyvät mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä ja pystyvät turvallisesti asumaan omassa kodissaan. Jatkoa ajatellen olisi hienoa, jos voisimme ottaa seurannan kohteeksi myös akuuttihoitoon ajautuneet vanhukset. Tätä kautta voisimme paneutua perusteellisemmin heidän lääkitykseensä ja sen taustoihin, Honkaniemi sanoo.

 

Räätälöintiä ja koulutuksia

Farmaseuttina Honkaniemen tehtäväkenttään kuuluu myös lääkehoidon toteuttamisen koordinointi, arviointi sekä toimiminen yhdyshenkilönä avoapteekkeihin ja sairaala-apteekkeihin.

– Puhun vähän hoitajaa, hieman lääkäriä ja paljon apteekkia, joten jalkautuminen kentälle ihmisten pariin on tärkeä osa farmaseutin työtä. Kun tietää, miten yksiköissä toimitaan, pystyy paremmin hahmottamaan lääkehoidon tarpeen ja räätälöimään sen yksikköön sopivaksi.

Lähitulevaisuudessa Honkaniemi aloittaa koulutukset, jotka suuntautuvat ensisijaisesti eri yksiköiden henkilöstölle. Aihepiirinä on muun muassa kipulääkitys.

– Tavoitteena on laajentaa henkilöstön osaamista. Samassa yhteydessä haluan nostaa esiin ennaltaehkäisevän potilasturvallisuuden tärkeyttä. Olen miettinyt myös lääkelistan ajantasaistamiseen liittyvää koulutusta. Tieto ei saa jäädä yhden pöydän ympärille, sillä uusia lääkkeitä tulee koko ajan, Honkaniemi sanoo.

Kauhavalla on otettu muutokset hyvin huomioon, sillä kunnassa toimii oma eri yksiköiden edustajista koostuva lääkehoitotyöryhmä.

– Hyvä ja asiantunteva yhteistyö on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kantavimpia voimia. Kun hartiat ovat leveät ja tarvittaessa vahvat, pystymme olemaan esimerkki koko maakunnalle. Me näemme täällä Kauhava–Evijärvi-alueella lääkehoidon ja sen turvallisuuden äärettömän tärkeänä. Toiminnan perusajatuksena on puhtaasti asiakaslähtöisyys, kolmikko sanoo.