Farmasia-alan vetovoima ja palkkataso huolestuttavat

Palkkakyselyn perussävy toistaa aikaisempien vuosien tarinaa. Positiivista muutosta on tapahtunut työpaikkaa vaihtaneiden palkkaneuvoitteluissa. Kehitys- ja palkkakeskustelukulttuuri junnaa sen sijaan edelleen heikoissa luvuissa apteekkisektorilla. Tyytyväisimmät palkansaajat ovat edelleen teollisuus- ja tukkukauppasektorilla.

Palkkakysely toteutettiin lokakuussa 2022 sähköisellä kyselyllä. Vastauksissa jäsen tarvitsi tiedot syyskuun 2022 palkkalaskelmastaan. Vastaajien määrä (noin 1 150 vastausta) pysyi vuoden 2021 tasolla.

Kuntasektori

Vastaajamäärän vertailu: vastaajia 2022 n=164 ja 2021 n=154

Mediaanikuukausipalkka syyskuussa 2022 oli täyttä työaikaa tekevillä farmaseuteilla 3 002 euroa ja proviisoreilla 4 608 euroa. Vuonna 2021 vastaavat luvut olivat 2 944  ja 4 249. Kuntapuolella määräaikaiset työsuhteet ovat apteekkisektoria yleisempiä (määräaikaisia 2022: 21 % ja 2021: 22 %), samoin kokopäiväisenä työskentely (kokopäiväisiä 2022: 92 % ja 2021: 94 %). 

Työaikamuodoista yleisin on yleistyöaika, jota ilmoitti noudattavansa 64 prosenttia (2021: 57 %) vastaajista. Jaksotyöajassa työskenteli 20 prosenttia (2021: 27 %) ja toimistotyöajassa 12 prosenttia (2021: 12 %) vastaajista. Vaikuttaakin, että yleistyöaikaa tekevien osuus on kasvanut samassa suhteessa kuin jaksotyöaikaa tekevien osuus on vähentynyt. Vastaajista 59 prosenttia (2021: 54 %) ilmoitti saavansa ylintä, kahdeksan prosentin (10 vuoden palveluksen perusteella) työkokemuslisää, kolmen prosentin (viiden vuoden palveluksen perusteella) lisää sai 22 prosenttia (2021: 16 %). Vuosisidonnaisia lisiä ei ollut vielä 20 prosentilla (2021: 30 %) vastaajista. Työkokemuslisää saavien osuus vastaajista on siis noussut. 

Moni vastaaja piti työn vaativuuden arviointia toimimattomana työpaikallaan, ja palkkakehityksen nähtiinkin pysähtyvän työkokemuslisien tultua täyteen. Uhkakuvana nähtiin myös farmasistien palkkatason jääminen hoitajien palkkakehityksen varjoon. Palautteissa korostui viime vuoden tapaan, etteivät työn vaativuus ja erityisosaaminen näy riittävästi palkassa. 26 prosenttia (2021: 27 %) vastaajista oli suorittanut erikoistumiskoulutuksen tai erityispätevyyden. Positiivista on, että entistä useamman kohdalla suoritettu erikoistumiskoulutus tai erityispätevyys on huomioitu myös palkassa: 37 prosenttia (2021: 22 %) vastaajista ilmoitti suoritetulla erikoistumiskoulutuksella tai erityispätevyydellä olleen palkkaa korottava vaikutus.

Apteekkisektori

Vastaajamäärän vertailu: vastaajia 2022 n=811 2021 n=754

Mediaanikuukausipalkka syyskuussa 2022 oli täyttä työaikaa tekevillä farmaseuteilla 3 218 euroa ja proviisoreilla 4 328 euroa. Vuonna 2021 vastaavat luvut olivat 3 137  ja 4 272. Aikaisempien vuosien tapaan valtaosa apteekkisektorilla työskentelevistä on vakituisessa työsuhteessa (2022 ja 2021: 96 %) ja suurin osa työskentelee kokopäiväisesti (2022: 78 % ja 2021: 79 %). Vastaajista 84 prosenttia (samoin 2021) työskentelee yksityisessä apteekissa, kymmenen prosenttia (2021: 11 %) Helsingin tai Itä-Suomen yliopiston apteekissa ja 5,5 prosenttia (2021: 4,8 %) vuokratyönantajalla. Erillisyhtiön palveluksessa ei ollut yksikään vastaajista (2021: 0,1 %). 

Vähimmäistaulukkopalkkaa saavien määrä (2022: 24 %, 2021: 22 %) ei ollut kehittynyt suotuisaan suuntaan. Positiiviseen suuntaan sen sijaan on kehittynyt työpaikkaa vaihtaneiden neuvottelutilanne. Vuoden 2021 palkkakyselyssä huolta aiheutti, että peräti 27 prosenttia ilmoitti, ettei työpaikkaa vaihtaessaan neuvotellut aiemman apteekkikohtaisen erän siirtymisestä tai muista paremmista työsuhteen ehdoista ja heille maksettiin uudessa työpaikassa työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa. Vastaavasti 15 prosenttia vastaajista ilmoitti, että neuvotteluista huolimatta heille ei maksettu muuta kuin työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa. Vuonna 2022 vastaavat luvut olivat 15  ja kymmenen. Selkeästi useampi on siis neuvotellut palkastaan, eikä turhaan: 15 prosenttia (2021: 11 %) sai neuvoteltua samansuuruisen lisän kuin aiemmin saamansa apteekkierät, 13 prosenttia (2021: 4,9 %) sai neuvoteltua suuremman lisän kuin aiemmat apteekkierät ja kymmenen prosenttia (2021: 1,8 %) sai neuvoteltua suuremman lisän sekä vuosilomien paremman ansainnan. 

Viime vuoden tapaan apteekkien kehitys- ja palkkakeskustelukulttuuri vaikuttaa edelleen selkeästi poikkeavan muista sektoreista: Apteekeissa säännölliset kehityskeskustelut ovat yli puolet harvinaisempia muihin sektoreihin verrattuna: vastaajista 30 prosenttia ilmoitti työpaikalla käytävän säännöllisiä kehityskeskusteluja (muut sektorit 70–85 %). Kehityskeskustelujen puuttuminen kokonaan oli myös huomattavasti yleisempää kuin muilla sektoreilla (apteekkisektori 30 %, muut sektorit 4,3–7,3 %). Samoin palkkakeskustelujen puuttuminen oli yleisintä apteekkisektorilla: kolme neljäsosaa vastaajista ilmoitti, ettei työpaikalla käydä palkkakeskusteluja (muut sektorit 11–70 %). 

Useissa avoimissa vastauksissa nousi edellisvuoden tapaan esiin se, että apteekkisektorin palkkatasoa pidettiin koulutukseen sekä työn vastuullisuuteen, vaativuuteen ja tehtävämäärän kasvuun nähden matalana. Aiemmasta poiketen lukuisissa vastauksissa tuotiin esiin huolta alan vetovoimaisuudesta ja kilpailukyvystä sekä työvoiman riittävyydestä. Alan palkkauksen ja työehtojen kehittämistä pidettiinkin näistä syistä tärkeänä. Erityisesti työhyvinvointiin panostaminen sekä työssäjaksamisen edistäminen nähtiin tärkeänä. Vastausten painottumiseen tähän suuntaan saattoi osaltaan vaikuttaa palkkakyselyyn lisätty työhyvinvointia kartoittava kysymysosio.

Valtio-, Kela- ja yliopistosektori

Vastaajamäärän vertailu: vastaajia 2022 n=46 ja 2021 n=49

Valtio-, Kela- ja yliopistosektorin vastaajamäärän takia tutkintokohtaisia palkkatunnuslukuja ei ollut mahdollista muodostaa kuin Kelassa työskenteleville farmaseuteille: mediaanipalkka kokoaikaisilla oli 3 083 euroa (2021: 3 057 €). Kaikkien valtio-, Kela- ja yliopistosektorilla kokoaikaisesti työskentelevien mediaanikuukausipalkka oli 3 626 euroa (2021: 3 250 €), farmaseuttien mediaanikuukausipalkka oli 3 361 euroa (2021: 3 093 €) ja proviisorien 4 329 euroa (2021: 3 621 €). Vastaajista 46 prosenttia (2021: 37 %) työskenteli valtiolla, 30 prosenttia (2021: 31 %) yliopistossa ja 24 prosenttia (2021: 33 %) Kelassa. Kaikkien valtiolla työskennelleiden mediaanikuukausipalkka oli 3 777 euroa (2021: 3 700 €), Kelassa 3 119 euroa (2021: 3 075 €) ja yliopistolla 3 363 euroa (2021: 3 292 €). 

Määräaikaiset työsuhteet ovat muita sektoreita yleisempiä (46 %, muut sektorit 3,6–21 %) eikä viime vuoden palkkakyselyssä havaittu positiivinen kehitys määräaikaisuuksien määrässä valitettavasti jatkunut (määräaikaisia 2021: 33 % ja 2020: 42 %). Myös osa-aikaista työaikaa tekevien määrä oli kasvanut (2022: 11 %, 2021: 4,1 %).  Avoimessa palautteessa tuotiinkin esiin määräaikaisten työsuhteiden ongelmallisuutta ja työsuhteen epävarmuutta. Palkkatasoa ja -kehitystä pidettiin koulutus- ja vaatimustasoon nähden alhaisena, minkä lisäksi työntekijöihin kohdistuvia jousto-odotuksia kuvailtiin kohtuuttomiksi.

Teollisuus- ja tukkusektori

Vastaajamäärän vertailu: vastaajia 2022 n=150 ja 2021 n=171

Mediaanikuukausipalkka syyskuussa 2022 oli täyttä työaikaa teollisuudessa tekevillä farmaseuteilla 4 452 euroa ja proviisoreilla 5 194 euroa. Vuonna 2021 vastaavat luvut olivat 4 100 euroa ja 5 230 euroa. Tukkupuolen vastausten rajallinen määrä esti vertailun tutkinnoittain. Kaikkien lääketukkukaupassa kokoaikaisesti työskennelleiden mediaanikuukausipalkka oli 5 000 euroa (2021: 4 768 €). 

Vastaajista 71 prosenttia työskenteli teollisuudessa, 11 prosenttia konsulttina lääketeollisuuden palveluyrityksessä ja 8,7 prosenttia tukkukaupassa. Vastaajien yleisimmät pääasialliset työtehtävät olivat kliininen lääketutkimus (27 %), myynti ja markkinointi (14 %), lääketurvatoiminta (12 %) ja laadunvarmistus (12 %). 

Aineistossa ei tänä vuonna ollut riittävää vastaajamäärää lääketeollisuudessa konsulttina työskentelevien mediaanikuukausipalkan määrittämiseen tutkinnoittain. Kaikkien konsulttina lääketeollisuuden palveluyrityksessä työskennelleiden mediaanikuukausipalkka oli 4 150 euroa. Mediaanikuukausipalkka sekä teollisuudessa että konsulttina lääketeollisuuden palveluyrityksessä toimiville oli 4 342 euroa farmaseuteilla ja 5 025 euroa proviisoreilla. Lääketeollisuuden palveluyrityksissä palkkataso vaikuttaakin sekä tämän että viime vuoden kyselyn perusteella olevan teollisuuden palkkatasoa matalampi. 

Teollisuus- ja tukkukauppasektorilla reilu viidesosa (22 %) ei kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin. Työehtosopimuksen piiriin ilmoitti kuuluvansa 55 prosenttia vastaajista. Tämän lisäksi 17 prosenttia vastaajista ilmoitti, etteivät kuulu työehtosopimuksen piiriin, mutta käytännössä heihin sovelletaan työehtosopimusta. Edellä mainitut tulokset vastaavat vuoden 2021 palkkakyselyn tuloksia.

Yleisin työehtosopimus oli viime vuoden tapaan kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus (noudatetuista työehtosopimuksista 40 % ja sovellettavista 48 %). Muita yleisimpiä noudatettavia tai sovellettavia työehtosopimuksia olivat kemianalan toimihenkilösopimus (noudatetuista 23 % ja sovelletuista 4,0 %) sekä kaupanalan työehtosopimus (noudatetuista 18 % ja sovelletuista 36 %). 

Palkkatyytyväisyys oli teollisuus- ja tukkukauppasektorilla selkeästi muita sektoreita korkeammalla. Palkkaansa ilmoitti olevan tyytyväinen 65 prosenttia (muut sektorit 33–50 %) vastaajista. Myös tulospalkkauksen tai provision piiriin kuuluminen (66 % vastaajista) oli selkeästi muita sektoreita (0–14 %) yleisempää. Teollisuus- ja tukkukauppasektori oli ainut sektoreista, joissa tulospalkkauksen tai provision piiriin kuuluminen oli yleistynyt viime vuodesta (2021: teollisuus ja tukkukauppa 37 %, muut sektorit 4,1–17 %).

Avoimessa palautteessa useampi vastaaja esitti edellisen vuoden tapaan toiveen selkeämmistä ja sitovammista palkkasuosituksista. Lisäksi erityisesti vastaajat, joiden työsuhteessa ei sovelleta työehtosopimusta, kokivat tarvitsevansa lisää koulutusta ymmärtääkseen paremmin työsuhteensa ehtoja sekä voidakseen paremmin neuvotella itseään koskevista ehdoista. f

Palkkakyselyn työhyvinvointi-osion tuloksia käsitellään Farmasiassa 3/2023.