Farmasia-lehden vaalikysely: Farmasisteille isompi rooli lääkehoidon toteutuksessa

Puolueet ovat yksimielisiä siitä, että farmasian alan osaamista tulee jatkossa hyödyntää nykyistä laajemmin osana terveydenhuollon moniammatillista kehittämistä. Yhteisiä huolenaiheita ovat yksilön lääkekustannukset ja lääkitysturvallisuus. Eduskuntapuolueilta kysyttiin linjauksia neljään farmasian ammattilaisia koskevaan aiheeseen.

Onko mielestänne farmasian alan ammattilaisten osaamista hyödynnetty terveydenhuollossa tarpeeksi? Jos ei, missä asioissa voisi hyödyntää lisää? Miten varmistamme osaavan henkilöstön korkean osaamistason jatkossakin?

› Kesk.

Farmaseuttista osaamista pitää hyödyntää nykyistä paremmin kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, potilaiden lääkityksen ajantasaisuuden varmistamisessa, lääkehoidon arvioinnissa, lääkkeitä koskevassa neuvonnassa ja lääkehoitoon sitouttamisessa.

Farmasian ammattilaiset voisivat kirjata havaittuja hoitojen poikkeamia lääkärin tiedoksi ja päivittää lääkelistoja erityisesti käsikauppalääkkeiden osalta.

Tarvetta on myös kehittää asiakkaan lääkehoitoon sitouttamisen malleja.

Apteekkiluvan rinnalle tulisi luoda kevyempi apteekkipalvelupistelupa. Palvelupisteluvan voisi saada farmasian alan ammattilainen, jolla ei vielä ole viranomaisen myöntämää apteekkilupaa.

Lääkitysturvallisuus tulisi lisätä farmasian alan erikoistumiskoulutuksiin.

› Kok.

Farmasian osaajilla on jo nykyisellään merkittävä ja tärkeä rooli lääkehoitoon liittyvässä neuvonnassa ja asiakaspalvelutyössä. Osaamista voisi hyödyntää vielä nykyistä paremmin terveyden edistämisen tehtävissä. Myös osastofarmasian hyödyntäminen ja kokonaislääkehoidon arviointi on syytä huomioida.

Apteekkien toimintaa voitaisiin kehittää kohti matalan kynnyksen terveyspalvelupistettä. Apteekkien roolin laajentamista tulisi kartoittaa esimerkiksi kausi-influenssarokotteiden antajana laajentamalla annosjakelupalvelua, ottamalla käyttöön lääkityksen aloituspalvelun ja vahvistamalla lääkehoitojen arviointia.

Osaajien perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta on huolehdittava.

› SDP

Farmasian ammattilaisten osaamista voisi hyödyntää nykyistä paremmin sairaaloissa, joissa lääkehoidot ovat lääketieteen kehityksen myötä monesti yhä monimutkaisempia.

On tärkeää pitää huolta farmasian alan koulutuksen hyvästä laadusta sekä täydennyskoulutuksesta.

› Sin.

Farmasian ammattilaiset ovat tärkeä osa terveydenhuoltoa. Apteekeissa farmaseuttien ja proviisoreiden osaamista lääkehoidon toteuttamisessa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmänkin. Suomessa apteekkihenkilökunta on osaavaa, ja korkeakoulutasoiset opinnot tulee turvata jatkossakin.

› PS

Apteekki löytyy läheltä asiakasta, muu terveydenhuolto voi olla kauempana. On tärkeää, että apteekkeja on jatkossakin pienillä paikkakunnilla, sillä muutoin suomalaisten tasavertaisuus kärsii.

Apteekeissa voisi hoitaa rokotuksia. Myös pitkäaikaislääkityksien seuranta yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa voi olla eräs kehityksen osa-alue.

Kun Ruotsissa vapautettiin lääkkeitä kauppoihin, tuli ilmi vakavia tapauksia lääkkeiden käytöstä haittavaikutuksineen. Oikea neuvonta on tärkeää, ja se on iso osa farmaseuttista työtä.

Henkilökunnan kouluttautuminen on jatkuvaa, ja sitä tulee jatkossakin järjestää useassa yliopistossa. Koulutusta pitää olla myös valmistumisen jälkeen.

› Vihr.

Farmasian alan ammattilaisten osaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. Erityisesti iäkkäät ja muistisairaat asiakkaat, joilla on paljon erilaisia ja kenties päällekkäisiä lääkkeitä, hyötyisivät lääkityksen tarkistamisesta yhdessä farmaseutin kanssa.

Henkilöstön korkea osaamistaso varmistetaan sillä, että kaikissa apteekeissa on riittävästi koulutettuja farmaseutteja. Jos pidetään kiinni siitä, että apteekin voi omistaa vain proviisori, varmistetaan apteekkitoiminnan pysyminen osaavissa käsissä.

Yhteistyössä julkisen terveydenhoidon kanssa voidaan toteuttaa niin sanottuja apteekkien terveyspisteitä, joissa sairaanhoitajan vastaanotolla voidaan hoitaa pienet haavaumat, antaa rokotuksia, tehdä korvahuuhteluita, poistaa ompeleita sekä tukea eri sairauksien omahoitoa asiaan kuuluvilla mittauksilla.

› Vas.

Apteekeissa tarvitaan erikoisosaamista nimenomaan lääkehoidossa. On tärkeää, että farmasian alan ammattilainen osaa kiinnittää huomiota esimerkiksi oireisiin, joihin asiakkaat ovat hakemassa käsikauppalääkkeitä.

Osaamisen hyödyntämistä voidaan lisätä nykyisestä ja välittää uusinta tietoa myös muille terveyden alan ammattilaisille. Erilaiset digitaaliset palvelut ja lääkkeiden kehitys parantavat hoitotuloksia ja vähentävät sairaalapäivien määrää.

Korkea osaamistaso perustuu tieteelliseen tutkimukseen, ja se on perustekijä ammatillisen osaamisen kehittämisessä.

› RKP

Kansalaiset ovat yleisesti katsottuna olleet tyytyväisiä apteekkitoimintaan. Apteekkiverkosto on riittävän tiheä, kiitos lainsäädännön ja valtion ohjauksen.

Apteekin palvelutarjontaa voisi laajentaa, esimerkiksi apteekeista ostettavat kausiluonteiset influenssarokotteet voitaisiin myös pistää apteekissa.

Apteekkien johtovastuussa on jatkossakin hyvä olla proviisori. Haasteena on riittävä määrä koulutettuja proviisoreita, mutta se tulee ratkaista muulla tavoin kuin apteekkivaatimuksia heikentämällä.

› KD

Tilastojen mukaan lääkkeiden ottamisessa ohjeiden mukaisesti on paljon puutteita. Tähän asiaan on useita syitä. Terveydenhuollossa voitaisiin hyödyntää farmasian alan osaamista, jotta lääkkeiden ohjeistukseen voitaisiin panostaa nykyistä enemmän, eivätkä käytössä tapahtuvat virheet heikentäisi lääkkeiden tehoa ja sitä kautta potilaan kuntoa. Osaamistaso varmistetaan muun muassa alan koulutukseen panostamalla.


Miten Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma jalkautetaan? Miten tärkeänä koette Rati-ohjelman? Miten näette farmasian ammattilaisten roolin Rati-ohjelman toteuttamisessa?

› Kesk.

Rahoitus on ohjelman vahva ohjauskeino: mikäli lääkkeiden rahoitus on eri taholla kuin muu palvelujärjestelmä, syntyy vääränlaisia kannusteita kustannusten siirtoon rahoittajalta toiselle.

Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden lääkitys tulisi tarkistaa säännöllisesti. Lääkelistojen ja lääkitykseen liittyvien tietojen pitäisi olla ajan tasalla. Ehdotamme, että yli 75-vuotiaille tai runsaasti eri lääkkeitä käyttäville henkilöille tarjotaan palveluseteli lääkityksen arviointiin.

Potilaan hoitoon sitouttamisesta ja hoidon seurannasta tulisi antaa enemmän vastuuta apteekeille ja farmaseuteille muualla palveluketjussa.

› Kok.

Tarkoituksenmukainen lääkehoito on keskeinen osa vaikuttavaa hoitoa. Ohjelmalla on saatu sitoutettua ammattilaiset ja sidosryhmät mukaan rationaalisen lääkehoidon edistämiseen. Toimeenpanossa tarvitaan kaikkien ammattilaisten jokapäiväistä työtä.

Toimivalla ja tarkoituksenmukaisella lääkehuollolla on asiakkaan ja yhteiskunnan näkökulmasta vain voitettavaa. Apteekkien roolia osana potilaan hoitoa voitaisiin vahvistaa mahdollistamalla apteekin pääsy tarkastelemaan lääkehoidon kannalta olennaisia kanta-tietoja. Reseptikanta voisi olla palvelevampi kaikkien toimijoiden näkökulmasta.

Lääkekehityskeskuksen, tutkimustiedon hyötykäytön ja lääkehoidon indikaattorien kautta saadaan ohjelmaa ja rationaalista lääkehoitoa jalkautettua yhdenvertaisesti koko maahan.

› SDP

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman loppuraportti kuvaa hyvän tiekartan kohti entistä vaikuttavampaa, turvallisempaa, laadukkaampaa ja taloudellisempaa lääkehoitoa. Sen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan alan kaikkien toimijoiden panos. Erityisen tärkeä rooli on nimenomaan farmasian alan ammattilaisilla, jotka ovat mukana lääkehuollon kaikilla tasoilla.

› Sin.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma on erittäin tärkeä niin potilaan lääkehoitojen onnistumisen kuin laajemmin yhteiskunnan kannalta.

Apteekeilla voisi olla nykyistä suurempi rooli lääkelistojen tarkistamisessa.

› PS

Rationaalinen lääkehoito eli järkevä hoito on vaikuttavaa, turvallista, taloudellista, yhdenvertaista ja laadukasta.

Vaikuttavaa se on, kun hyötyjä on enemmän kuin haittoja. Taloudellisuus tulee huomioida jatkossakin niin yhteiskunnan kuin asiakkaan kannalta. Hintavertailu on mahdollista ja kannatettavaa.

Laadukasta se on, kun lääkitys on tarkoituksenmukaista, pakkauskoot ovat oikeat ja hoidon pituus on oikea.

Apteekki voi toimia tiedon välittäjänä ja neuvojana.

Rati-ohjelma, jossa kokonaisvaltaista hoitoa tehdään, on oleellinen. Ei hoideta vain yhtä asiaa vaan kokonaisuutta.

› Vihr.

Rati-ohjelma jalkautetaan edistämällä lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa, huomioimalla toimiva lääkehuolto uusissa sote-rakenteissa, tukemalla tutkimusta sekä edistämällä lääkeinnovaatiotoimintaa. Tämä kaikki edellyttää lainsäädännön kehittämistä, valtakunnallista ohjausta sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Rati-ohjelman avulla parannetaan potilaan kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista ja lääkehoidon kokonaistehokkuutta, lisätään lääketurvallisuutta, hoidon vaikuttavuutta ja potilaiden toimintakykyä sekä vähennetään turhien lääkkeiden käyttöä ja lääkekustannuksia.

› Vas.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman jalkauttamista tehdään Lääkeinformaatioverkostossa (lääkehoidon tutkimusstrategia ja yhteistyö tämän aihepiirin tutkimuksessa).

Emme voi ottaa kantaa näihin kysymyksiin yksityiskohtaisesti, koska ne vaativat alan ammatillista osaamista ja ohjelman jalkauttaminen kuuluu ensisijaisesti sosiaali- ja terveysviranomaisille.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma sisältää tärkeitä periaatteita lääkehoidon kehittämiseksi ja suhtaudumme siihen myönteisesti.

› RKP

Ministeriö on valmistelussaan esittänyt menettelyn, miten rati-ohjelman on suunniteltu etenevän.

Ratio-ohjelman on tarkoitus tarkistaa kokonaisuutta, mutta on vaikeaa tehdä muutoksia siten, että jokin muu osio säilyisi muuttumattomana. Apteekkivero, sairaala-apteekkien lääkkeiden subventoinnit sekä lupavaraisuus apteekkien sijoittelun suhteen vaikuttavat kokonaiskuvaan.

Mielestämme on riittävää, että nykyjärjestelmää parannettaisiin tietyiltä osin ilman, että koko rakennetta muutettaisiin.

› KD

Rationaalisen lääkehoidon pyrkimykset karsia lääkehoidon ongelmia ja säästää sekä yhteiskunnan että potilaan rahoja ovat kannatettavia. Ohjelman toimeenpanon tulee tapahtua monella tasolla, kuten lääkärin vastaanotolla, hoidon parissa ja apteekeissa. Koska lääkkeiden ottamisessa ohjeiden mukaisesti on paljon puutteita, tulee asiaan puuttua muun muassa rati-ohjelmaa hyödyntämällä. Farmasian ammattilaisilla on keskeinen rooli ohjelman toimeenpanossa lääkealan asiantuntijoina.


Mikäli pääsette hallitukseen, miten lääkekorvausjärjestelmän uudistaminen toteutetaan?

› Kesk.

Yksilölle aiheutuvia lääkekustannuksia ja niiden omavastuita pitää tarkastella suhteessa muihin sosiaali- ja terveydenhuollon aiheuttamiin kustannuksiin (kokonaisarvio maksukatoista).

Toimenpiteinä kehitetään sääntelyä uusien kustannusvaikuttavien lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi niitä tarvitseville, muutetaan lääkkeiden omavastuukäytäntöä niin, että alkuomavastuuta voi jakaa useampaan pieneen erään, jotta alkuomavastuu ei estä hankkimasta tarvittavia lääkkeitä, kun rahat ovat vähissä, sekä järkeistetään maksusitoumuskäytäntöä (kuten toimeentulotuen kautta maksettavat lääkemaksusitoumukset) yleisten korvausperiaatteiden ja vaikuttavuustiedon mukaiseksi.

Lääkkeiden kustannusvaikuttavuuden arviointia tulee kehittää terveystaloustieteellisiä menetelmiä hyödyntämällä.

› Kok.

Lääkekorvausjärjestelmän kautta on varmistettava, että tarkoituksenmukainen lääkehoito olisi aina asiakkaan saavutettavissa. Omavastuuosuuden jaksottamista useampaan erään tulisi selvittää. Lääkekorvausjärjestelmää pitää uudistaa osana tulevaa sote-kokonaisuutta ja huolehtia sairaala- ja avohuollon lääkkeiden yhteensovituksesta.

› SDP

Lääkekorvausjärjestelmää tulee kehittää niin, että potilaiden omavastuuosuudet ovat kohtuullisia ja tarpeellisten lääkkeiden ostaminen aina mahdollista.

Nykyisin lääkkeiden omavastuuosuudet ovat Suomessa erittäin korkeat verrattuna moniin muihin Euroopan maihin.

› Sin.

Lääkekorvausjärjestelmää uudistettaessa tulee ensisijaisesti huomioida lääketurvallisuus, lääkkeiden saatavuus ja erityisesti se, että ihmisillä on varaa ostaa lääkkeitä. Uudistusten perustaksi on juuri julkaistu STM:stä tiekartta, johon pohjaten valmistelun tulee olla huolellista ja harkittua. Lääkekorvausjärjestelmän arvioiminen on kuitenkin välttämätöntä uusien, kalliiden lääkehoitojen yleistyessä.

› PS

Lääkekorvausjärjestelmässä olisi uudistettavaa. Nykyisin omavastuu vuosittain Kela-korvattavissa lääkkeissä on 572 euroa. Kun kattosumma on täysi, asiakas maksaa 2,5 euroa kolmen kuukauden lääkeannoksesta lääkelajia kohti. Julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa on maksukatto, joka on 683 euroa tänä vuonna. Kumpikin summa pitää kerätä erikseen.

Pari vuotta sitten diabeteslääkkeiltä poistettiin isompi Kela-korvaus. Se tulisi palauttaa ennalleen.

› Vihr.

Olennaista on saada lääkkeiden hinta alas, sillä Suomessa lääkekustannukset ovat pohjoismaisittain korkealla tasolla. Istuva hallitus on kasvattanut lääkkeiden omavastuuta, mikä osuu kipeästi etenkin pienituloisiin ihmisiin. Kannatamme terveydenhoitomenojen yhteistä maksukattoa, mikä helpottaisi pienituloisen, paljon sairastavan tilannetta. Rinnakkaislääkejärjestelmän kehittäminen on olennainen keino alentaa lääkkeiden hintaa asiakkaalle ja yhteiskunnalle.

Kannatamme edullisten ja turvallisten rinnakkaislääkkeiden käytön lisäämistä. On myös ratkaistava oikeudenmukainen tapa jakaa kustannukset sen edistämiseksi, että harvinaissairauksien hoidossa voidaan käyttää tarpeenmukaisia kalliita/uusia lääkkeitä.

› Vas.

Tutkimusten mukaan pienituloisimmat kotitaloudet käyttävät lääkkeisiin suuremman osan kokonaiskulutuksestaan kuin suurituloiset. Pidämme tärkeänä sitä, että paljon reseptilääkkeitä käyttävien potilaiden omavastuita pienennetään nykyisestä sekä kuukausi- että vuositasolla. Pienillä eläkkeillä ja sosiaalietuuksilla toimeentuleville sairausvakuutuksen alkuomavastuu (50 euroa) johtaa siihen, että määrättyjä lääkkeitä jätetään ostamatta. Alkuomavastuu on syytä poistaa.

Esitämme lääkekorvausjärjestelmään ja terveydenhuoltoon yhtä yhtenäistä ja alennettua 760 euron vuosittaista maksukattoa perus- ja erikoissairaanhoidolle, lääkkeille ja Kela-matkoille sekä terveyskeskusmaksuista luopumista koko maassa.

› RKP

Meidän on ainoastaan päivitettävä nykyistä rakennetta ja samalla hieman helpotettava niitä tiukkoja säännöksiä, jotka kohdistuvat apteekkien pitoon.

› KD

Tarvitaan yhteinen maksukatto lääke-, matka- ja palvelumaksujen omavastuille, mihin sisältyy myös sosiaalipalvelujen maksut. Lääkekorvausjärjestelmää tulee uudistaa niin, että alkuvuoden kulurasitus ei muodostu jatkossa kohtuuttomaksi. Mikäli lääkekorvausten maksukatto on edellisenä vuonna täyttynyt, maksukatto tulee voida osoittaa täyttyväksi useammalle kuukaudelle. Vastaavasti maksukattoa tulee alentaa.


Miten lääkehuoltoa (mukaan lukien sairaala-apteekit, avohuollon apteekit ja hoivakodit) tulisi kehittää, jotta potilaiden lääke- ja lääkitysturvallisuutta pystytään parantamaan?

› Kesk.

Kaiken lääkehuollon uudistamisen lähtökohtana on oltava asiakkaiden tarpeet, lääketurvallisuus, lääkkeiden hyvä saatavuus ja järjestelmän kokonaistaloudellisuus. Potilas- ja lääkitysturvallisuuden lisäämiseksi tulee luoda lääkitysturvallisuuskoordinaattorimalli koko maahan.

Farmasian alan ammattilaisten toimenkuvaa laajentamalla lisätään potilaiden lääke- ja lääkitysturvallisuutta. Myös käsikauppalääkkeet tulee säilyttää vain apteekeissa myytävinä tuotteina, jolloin lääkkeiden myyntiin liittyy aina farmaseuttinen neuvonta. Apteekin omistuksen pitää jatkossakin olla tiiviisti sidoksissa farmasian alan asiantuntemukseen ja koulutukseen. Apteekit tulee kuitenkin nivoa nykyistä tiiviimmin osaksi muuta terveydenhuoltoa. Lääkkeiden kotiinkuljetuksessa on myös varmistettava riittävä ohjaus ja neuvonta, jotta lääkitysturvallisuus ei vaarannu.

Huoltovarmuuden takaamiseksi on tarkasteltava erilaisia mahdollisuuksia valmistaa lääkkeitä ja esimerkiksi perusliuoksia omavaraisesti myös poikkeustilojen varalta. Lääkejakelu ei saa olla yhden kortin varassa. Velvoitevarastointia koskevat säädökset on saatettava ajan tasalle.

› Kok.

Hyödynnetään nykyistä laajemmin digitalisaation ja teknologian mahdollisuuksia. Lisätään esimerkiksi lääkkeen jakelua robotiikan avulla. Lääkkeiden annostelu helpottaa hoitavan henkilökunnan työtä esimerkiksi vanhuspalveluissa ja vähentää virheiden määrää lääkkeen jakelussa. Samalla annostelun yhteydessä voidaan tarkistaa, ettei päällekkäisillä lääkkeillä ole keskinäisiä haittavaikutuksia.

Sääntelyä ja ohjeistusta lääkkeiden varastoinnista hoito- ja hoivayksiköissä on syytä tarkentaa, jotta tarkoituksenmukaisuutta voidaan parantaa, mutta ongelmatilanteilta ja väärinkäytöksiltä vältytään.

Tiedonvälitys Fimean, apteekkien, lääkejakelun ja vähittäismyynnin välillä on tärkeä varmistaa.

› SDP

Lääke- ja lääkitysturvallisuuden näkökulmasta sairaala-apteekit ja avohuollon apteekit toimivat laadukkaasti, mutta viimeaikaisen julkisen keskustelun valossa suuri huoli on noussut hoivakotien lääkitysturvallisuudesta. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta on tässä avainasemassa. Terveydenhuollossa olisi tärkeää saada vihdoin käyttöön järjestelmä, joka mahdollistaisi potilaan ajantasaisen lääkityslistan ylläpidon.

› Sin.

Suomalainen lääke- ja lääkitysturvallisuus on pääsääntöisesti hyvällä tolalla. Avohuollon apteekit ja sairaala-apteekit ovat tässä suhteessa hyvällä tasolla. Valitettavia esimerkkejä on kuitenkin nähtävissä esimerkiksi vanhusten hoivassa, jossa kiireinen työympäristö ja työkuorma ovat heikentäneet hoitajien aikaa keskittyä lääkkeiden jakoon. Lääketurvallisuuden parantamiseen liittyy kiinteältä osin hoitajamitoitus, jonka nostaminen (0,7) tukisi hoitohenkilökunnan mahdollisuutta varmistua lääkkeiden jakelun oikeellisuudesta.

› PS

Yhteistyötä ja tiedonkulkua tarvitaan. Farmasisteista voi olla hyötyä myös sairaaloiden osastoilla ja erilaisissa yksiköissä.

› Vihr.

Apteekkitoiminnan kehittämisessä lääketurvallisuuden säilyttäminen ja parantaminen on keskeistä. Lääkehuollon toimivuutta on mahdollista parantaa annosjakelun kriteereitä kehittämällä ja hyödyntämällä laajemmin apteekkien terveyspisteiden mahdollisuuksia. Mahdollisten säädösmuutosten on kuitenkin perustuttava selvityksiin ja huolellisiin riskiarvioihin.

› Vas.

Apteekkilupien määrää on syytä lisätä kaupunkiseuduilla, joissa on suuria väestökeskittymiä, jotta riittävä tarjonta kohtaa lääkkeiden kuluttajat.

Eräs kehittämissuunta voisi olla sairaala-apteekkien toiminnan laajentaminen ja lääkkeiden myynti suoraan potilaalle hänen kotiutumisvaiheessaan.

Kuntien tai maakuntien sekä aluehallintovirastojen on valvottava, että hoitajilla on riittävä ammattitaito ja lääkeluvat lääkkeiden jakeluun vanhusten kotihoidossa ja laitoksissa.

Koneellinen lääkejakelu tulisi hinnoitella siten, että se on kaikkien toimintayksiköiden käytössä. Koneellinen lääkejakelu parantaa potilasturvallisuutta. Tämä vaatii myös tarkempaa sääntelyä, jotta nykyisiltä epäselvyyksiltä vältytään.

› RKP

Lääkehuollon kehittäminen tulee aina tehdä lähtökohdasta, että potilaiden lääke- ja lääkitysturvallisuutta ei saa heikentyä. Lääkkeiden saatavuus on turvattava, ja asiantunteva apu lääkkeiden käyttöön liittyen on oltava saatavilla.

› KD

Asiaa koskevaa lainsäädäntöä tulee arvioida ja tehdä tarvittavat uudistukset. Valvontaan ja lääkejakelun kehittämiseen tulee panostaa.


Liike Nyt! ja Tähtiliike eivät vastanneet kyselyyn.