Viisi vinkkiä hallita työn psykososiaalista kuormittavuutta

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä ovat työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät asiat, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta.

1. Vaikeat vuorovaikutustilanteet

Epäasiallisesti käyttäytyvien asiakkaiden palvelutilanteisiin on suositeltavaa laatia työpaikalla toimintaohjeet. Hyväksi havaittu toimintatapa on esimerkiksi asiakkaan varoittaminen siitä, että huono käytös voi johtaa palvelun lopettamiseen. Tämä on hyvä tehdä kohteliaasti, mutta riittävän jämäkästi.

Tilanteista keskusteleminen työyhteisön kesken kokemuksin ja esimerkein auttaa työntekijöitä hahmottamaan yleisesti hyväksyttyä rajaa. Suositeltavaa olisi saada työyhteisö koottua keskustelemaan sattuneista häirintä- ja epäasiallisen kohtelun tilanteista esimerkiksi viikko- tai kuukausipalaverissa, erillisessä koulutustilaisuudessa tai ohjatussa kahvihuonekeskustelussa.

2. Liiallinen työmäärä

Liialliseksi koettu työmäärä kannattaa ottaa puheeksi oman esihenkilön kanssa jo varhaisessa vaiheessa. Selkeyttämällä toimenkuvaa sekä rajaamalla ja priorisoimalla työtehtäviä voidaan helpottaa työn kuormittavuutta. Tarvittaessa työtä voidaan myös organisoida uudelleen.

Myös epäselvyydet työprosesseissa voivat aiheuttaa kuormitusta, ja niitä on syytä tarkastella säännöllisesti.

Tavoitteita on tärkeää pyrkiä jatkuvasti kirkastamaan. Niiden tulee olla realistisia, jotta työntekijäkin voi kokea niiden saavuttamisen mahdolliseksi.

3. Vuorotyö

Työaikaratkaisujen tulee olla tasapuolisia. Onnistuneiden, työntekijöiden tarpeet huomioon ottavien ratkaisujen avulla työ on terveellistä ja turvallista ja tekijöilleen motivoivaa. Jaksamisen ja terveyden kannalta olennaisia ovat riittävä uni, säännölliset ja terveelliset ateriat, liikunta ja muut terveelliset elämäntavat.

Säännöllisillä terveystarkastuksilla ehkäistään terveyshaittoja. Vuorotyö mahdollistaa työntekijälle etuja kuten lisää vapaa-aikaa ja rahallista lisäkorvausta ilta- ja viikonloppuvuoroista. Vaikutusmahdollisuus omiin työaikoihin on tärkeää.

4. Kohtuuton aikapaine

Työaikojen ja -tehtävien suunnittelu ja seuranta ovat tärkeä osa kuormittumisen hallintaa. Jaksamisen kannalta tärkeitä ovat päivittäiset palauttavat jaksot.

Työpäivän aikana on hyvä huolehtia riittävästä palautumisesta suhteessa työn kuormitustekijöihin. Vuorokausi- ja viikkolepo, vuosilomat sekä muut vapaapäivät ovat myös tärkeitä palautumisen kannalta. Työntekoa edistävät tekijät tulee maksimoida ja sitä häiritsevät asiat minimoida, jotta työntekijällä on mahdollisimman hyvä työrauha.

Esihenkilön kanssa käytävät säännölliset keskustelut auttavat priorisoimaan ja välttämään kiireen tunnetta. On tärkeää, että stressiä ja kiirettä ei ihannoida eikä pidetä tehokkaan työn mittana.

5. Puuttellinen tuki

Hyvä johtaminen palvelee työntekoa. Se on tasapuolista, johdonmukaista ja oikeudenmukaista. Esihenkilön ja työyhteisön tukea tarvitaan erityisesti kuormittavissa tilanteissa. On tärkeää, että apua voi pyytää turvallisin mielin.

Työtovereiden tai esihenkilön ja alaisen väliset ongelmat tulee ratkaista nopeasti asianosaisten kesken. Työkyvyn varhainen tuki kuuluu työnantajan velvoitteisiin ja lakisääteiseen työterveyshuoltoon. Siihen tarvitaan tiivistä yhteistyötä, sovittuja käytäntöjä ja selkeää työnjakoa työnantajan ja työterveyshuollon välillä.

Vinkit antoi Työturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Päivi Rauramo. Hänen vastuullaan on muun muassa apteekkialan työturvallisuuskysymykset.