LHA-koulutukset kaikkien saataville

Farmasialiiton koordinoima lääkehoidon arvioinnin koulutuspaketti avautuu verkkoon huhtikuussa. Koulutuskokonaisuudella halutaan tarjota kaikille farmasian ammattilaisille mahdollisuus päivittää osaamisensa vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Farmasialiitto aloittaa Lääkehoidon arvioinnin koulutukset yhteistyössä Kuopion jo Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Ensimmäinen koulutuspaketti avautuu verkossa huhtikuussa.

Lääkehoidon arvioinnilla (LHA) tarkoitetaan lääkehoidon soveltuvuuden, tarpeen, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden arviointia. Siinä otetaan huomioon reseptilääkkeiden lisäksi itsehoitovalmisteet.

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntemukseen vaaditaan aiheeseen liittyviä koulutuksia sekä jo suoritettuja arviointeja. Kun nämä on tehty, osaamisensa voi osoittaa Farmasialiiton nettisivuilta löytyvän Lääkehoidon arvioinnin portfolion avulla. Portfolio pohjautuu Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen ryhmän (AATE) määrittelemiin osaamistavoitteisiin.

Kaikille samat mahdollisuudet

Farmasialiiton toimitusjohtaja Riitta Uusi-Esko kertoo, että ajatus LHA-koulutuksesta heräsi Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sairaala-apteekkari Jouni Ahosen kanssa käydyssä keskustelussa marraskuussa 2018.

– Kävi ilmi, että LHA-koulutukset jäävät monilta korkeiden koulutusmaksujen takia suorittamatta. Nykyisten farmasian opiskelijoiden koulutukseen LHA-asiantuntijuus sisältyy automaattisesti, Uusi-Esko sanoo.

Alalle uhkasi muodostua kahden kerroksen työmarkkinat: he, joilla LHA-asiantuntijuus on ja he, joilla sitä ei aiemman tutkinnon osana ole.

Farmasialiitto yritti aluksi ostaa olemassa olevia koulutuksia, mutta asia ei tuottanut useista neuvotteluista huolimatta toivottua tulosta.

– Lähdimme rakentamaan koulutusyhteistyötä KYSin kanssa. Suureksi iloksemme myös Oulun yliopistollisesta sairaalasta otettiin yhteyttä ja haluttiin osallistua koulutuskonseptin luomiseen.

Uusi-Eskon mukaan tavoitteena on nyt kouluttaa farmasian alan ammattilaisia suhteellisen nopeasti ja paljon, liiton jäsenille hyvin edulliseen hintaan.

Koulutuspakettiin kuuluu sekä luentoja että harjoitustöitä. Luennoista osa on pakollisia, osa valinnaisia.

Lähemmäs potilaita

Jouni Ahonen arvioi, että LHA-koulutukselle on tarvetta, koska koko alan työnkuva on voimakkaasti muuttumassa.

– Farmasian ammattilaiset tulevat lähemmäksi potilasta ja varsinaista lääkehoitoa. Samaan aikaan potilaiden lääkehoidot ovat kehittyneet monimutkaisemmiksi, väestö on vanhentunut ja ihmiset käyttävät entistä enemmän lääkkeitä. Hallittavan tiedon määrä on hyvin suuri. Lisäksi myös Suomessa on vihdoin yleistynyt monitieteellinen ja moniammatillinen työtapa.

Farmasian peruskoulutuksessa uusi tilanne pyritään jo huomioimaan. Kentällä toimii kuitenkin eri ikäistä henkilöstöä.

– Ajatuksenamme on, että annamme LHA-koulutuksessa perustietoja, mitä nykyään opetetaan ja vaaditaan. Autamme heitä isojen kokonaisuuksien hallinnassa ja ymmärtämisessä, Ahonen sanoo.

Hän huomauttaa, että myös koko farmasian näkökulmasta jatkuva osaamisen kehittäminen on tarpeen, ja viittaa julkisen keskusteluun, jossa on pohdittu, kenellä on tulevaisuudessa oikeus lääkkeiden myyntiin ja jakeluun.

– Jos farmasia on nopeuslaji, niin häviämme. Mutta niin kauan, kun farmasia on taitolaji, olemme vahvoilla.

Kuopion yliopistollinen sairaala on ollut vahva vaikuttaja kliinisen farmasian alalla jo 1970-luvulta lähtien. Kuopiossa on tehty esimerkiksi paljon alan tutkimusta, jaettu lääkeinformaatiota sekä järjestetty kliinisen farmasian täydennyskoulutuksia.

Luentoja ja potilastapauksia

Raimo Ojala.

Kuopion yliopistollisen sairaalan kautta LHA-koulutuspakettiin tulee esimerkiksi luento lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutuksista.

– Osiossa käydään läpi yhteisvaikutusten syntymekanismeja ja sitä, miten haittavaikutuksia voidaan estää. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana aiheesta on saatu valtavasti uutta tietoa, kiitos muun muassa uusien tutkimusmenetelmien, sairaala-apteekin erikoisproviisori Raimo Ojala kertoo.

KYS organisoi myös farmakogenetiikkaa eli perimän vaikutusta lääkehoitoon käsittelevät luennot ja lääkehoitoon liittyvien ongelmien ja riskien koulutusosuuden.

– Laajassa kokonaisuudessa yksi osaalue on lääkehoitoketju sekä tiedonkulun varmistaminen sen eri toimijoiden välillä, Ojala listaa.

Lisäksi sairaala-apteekki tuo koulutuspakettiin harjoitusesimerkkeinä potilastapauksia.

– Ideana on, että opiskelija voi tehdä harjoituksena lääkehoidon arvioinnin ja verrata sitä valmiiseen malliratkaisuun.

Lääkärit mukana kouluttamassa

Oulun yliopistollisesta sairaalasta koulutuspakettiin tulee etenkin erikoislääkäreiden luentoja.

– Lähdimme innolla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutusta. Myös lääkärit kokivat asian tärkeäksi, proviisori Kaisu Lappalainen sanoo.

Hän muistuttaa, että lääkäri tekee aina lopullisen päätöksen lääkityksen muuttamisesta.

Oulun erikoislääkärit luennoivat esimerkiksi kivunhoitoon, diabetekseen, kilpirauhassairauksiin, neurologisiin sairauksiin, verenpaineeseen ja munuaisten vajaatoimintaan liittyvästä lääkehoidosta.

Lappalainen kuvailee, että koulutuksissa käydään lyhyesti läpi anatomiaa ja fysiologiaa sekä kerrataan hoitolinjat, hoidon tavoitteet ja seuranta. Lisäksi tarkastellaan esimerkiksi lääkkeiden tärkeimpiä yhteisvaikutuksia, haittaominaisuuksia, tyypillisiä annostuksia ja vasta-aiheita – asioita, joita tarkastellaan lääkehoitoa arvioitaessa.

Koulutuspaketissa on mukana esimerkiksi fysiatrian erikoislääkärin, Oulun yliopistollisen sairaalan kivunhoitoyksikön apulaisylilääkäri Jani Takatalon luento, joka käsittelee kivun lääkehoitoa.

– Kun kipua hoidetaan, on olennaisen tärkeää, että kaikilla hoitoon osallistuvilla on sama perustieto. Asioista on puhuttava samalla tavalla myös potilaalle, Takatalo huomauttaa.

Kivunhoito on kehittynyt viime aikoina paljon. Yleinen suuntaus on, että kivun pitkäaikaisessa hoidossa lääkkeettömät hoidot ovat tulleet vahvasti lääkehoitojen rinnalle.

– Lääketiede menee koko ajan eteenpäin, joten kaikkien hoitoon osallistuvien pitää jatkuvasti täydentää tietojaan, Takatalo muistuttaa.

Valmiuksia uudistuvaan työnkuvaan

Jouni Ahonen.

Oulun yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekkari Sirpa Ämmälän mukaan LHA-koulutuspaketin suunnittelu yhdessä Farmasialiiton kanssa tukee hyvin sairaalan omia koulutustarpeita.

– Olemme jo pitkään miettineet, miten pystyisimme tarjoamaan henkilöstölle heidän toivomaansa lisäkoulutusta ja erityisesti tukea LHA-arviointeja varten. Oli hienoa, että pääsimme mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Farmasialiiton koulutusta. Omat farmaseuttimmekin odottavat jo innolla kurssien alkamista, Ämmälä iloitsee.

Oulussa rakennetaan parhaillaan myös uutta, tulevaisuuden sairaalaa, jonka ensimmäinen osa otetaan käyttöön vuonna 2023. Myös se muuttaa farmasian ammattilaisten työnkuvaa.

– Lääkelogistiikan hoitaminen esimerkiksi osastoilla ei vie silloin enää yhtä paljon aikaa, vaan farmaseuttinen henkilöstö voi keskittyä ennen kaikkea asiantuntijatehtäviin. Lääkityksen ajantasaisuuden ja toimivuuden tarkastaminen nousee entistä tärkeämpään rooliin, Kaisu Lappalainen kuvailee.

Lappalainen huomauttaa, että lääkehoidon arvioiminen auttaa tehostamaan lääkehoitoa ja vähentämään lääkehaittoja. Edut voivat olla hyvin suuria paitsi yksittäiselle asiakkaalle, myös koko yhteiskunnalle.

– Oululaisen proviisori Outi Laatikaisen väitöskirjan mukaan lähes neljännes iäkkäiden potilaiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä arvioitiin aiheutuneen lääkehaitoista.

Mukana myös avosektorin osaamista

Farmaseutti Maija Pirttijärvi Laatu Farma Oy:sta tuo koulutuspakettiin erityisesti avosektorin osaamista. Hänellä on pitkä kokemus kotihoidon asiakkaille tehtävistä lääkehoidon arvioinneista. Pirttijärvellä on kokemusta myös terveyskeskustyöstä.

Pirttijärvi muistuttaa, että eri potilastietojärjestelmistä ei löydy yhtenäistä listaa potilaan käyttämistä lääkkeistä.

– Avosektorilla hyvin tärkeässä roolissa on lähtötilanteen kartoittaminen potilasta haastattelemalla. Apua tarjoaa muun muassa tarkoituksenmukainen muistia auttava haastattelutekniikka, Pirttijärvi pohtii.

– LHA-arvioinnin tarkoituksena ei ole myöskään aina vähentää lääkkeitä, vaan löytää nimenomaan tarkoituksenmukainen lääkitys, hän muistuttaa.

Kollegojensa tavoin myös Pirttijärvi uskoo, että LHA-koulutuspaketille tulee olemaan paljon kysyntää.

– Kannattaa muistaa, että koulutuspakettia ei tarvitse välttämättä suorittaa kokonaan alusta loppuun. Siitä voi poimia osioita, jotka kiinnostavat erityisesti tai joista arvelee olevan itselle eniten hyötyä. Luennot eivät ole myöskään valtavan pitkiä, vaan asiat käydään läpi nopeasti ja tehokkaasti.

Hän mainitsee, että LHA-koulutuspakettiin on tulossa myös Hyvä tietää -osio, jossa on erilaisia käytännön vinkkejä.

– Sinne tulee esimerkiksi ehdotuksia siitä, miten apteekin ammattilaiset voisivat tarjota LHA-osaamistaan kunnassa – miten asian kanssa pääsisi konkreettisesti alkuun.