Lukijatutkimus: Farmasia on pidetty lehti, josta etsitään ajankohtaista tietoa

Syyskuussa toteutetun lukijatutkimuksen vastausten perusteella Farmasia-lehti on kokonaisuutena varsin pidetty ja mielikuvat lehdestä ovat erittäin positiivisia. Vastaajat myös arvostavat perinteistä painettua lehteä.

Hyötytieto kiinnostaa – kuvia toivotaan lisää

Tutkimuksen perusteella lukijat hakevat Farmasiasta korostuneesti tietoa uusista ja ajankohtaisista asioista sekä hyötytietoa työhön ja työsuhteeseen. Uutuusarvon merkitys tuotiin esiin myös mainontaa koskevissa kysymyksissä: Farmasian lukijat ovat erityisesti kiinnostuneita mainostettujen tuotteiden tai palvelujen uutuusarvosta ja uudesta tuotetiedosta.

Tutkimuksessa nousi esille poikkeuksellisen voimakas kysyntä työhyvinvointisisällöille. Työhyvinvointi tuntuu muutenkin puhuttavan tällä hetkellä farmasian alalla, joten toive sen käsittelyyn myös Farmasiassa on ymmärrettävä. Työhyvinvoinnin lisäksi lehteen toivottiin nykyistä enemmän juttuja seuraavista aiheista: tutkittu tieto, työehtosopimus ja palkkaus, liiton tuki ja jäsenedut sekä asiakastapauskuvaukset.

Vastaajista 73 prosenttia oli sitä mieltä, että Farmasiassa on sopivasti juttuja omalta työskentelysektorilta. Avovastauksissa jotkut vastaajat kuitenkin arvioivat, että lehdessä näkyvät muita enemmän apteekkisektori ja erityisesti avoapteekit.

Ne vastaajat, joiden mielestä omalta sektorilta on liian vähän juttuja, kokivat myös, että lähes kaikkia lehden sisältöjä on liian vähän. Omasta sektorista kertovien sisältöjen määrään tyytymättömien ryhmässä korostuivat koulutustaustaltaan proviisorit ja iältään 26–45-vuotiaat vastaajat.

Kaiken kaikkiaan Farmasia-lehden formaatti koetaan tutkimuksen mukaan sisältöjen osalta tasapainoiseksi ja monipuoliseksi. Erityistä kiitosta keräsivät asiakastapaukset ja eettiset pähkinät.

Myös Farmasia-lehden ulkoasuun oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä, joskin pientä päivitystä ulkoasuun ja kuvamaailmaan toivottiin. Useimmin ulkoasun kehittämistoiveena mainittiin ”värikkyyden” ja kuvien lisääminen.

Lehteä luetaan silmäillen – painettu lehti miellyttää

Vaikka Farmasia on pidetty lehti, sen lukemiseen käytetty aika on tutkimuksen mukaan melko vähäinen. Erityisesti mediaanilukuaika on alhainen, sillä puolet lukijoista käyttää yhden numeron lukemiseen alle puoli tuntia. Lehden yhtä numeroa luetaan keskimäärin kaksi kertaa.

Farmasiaa luetaan silmäilevästi ja valikoiden; suurin osa vastaajista (58 %) ilmoitti lukevansa vain itseään kiinnostavat jutut. Toisaalta hiukan yli neljännes kertoi lukevansa lehden lähes kokonaan.
Lehteä luetaan eniten ikäryhmissä 36–45 vuotta ja 46–55 vuotta. Näihin ryhmiin kuuluvista lukijoista yli puolet ilmoitti lukevansa lehdestä vähintään itseään kiinnostavat jutut.

Farmasiaa luetaan erityisesti kiinnostuksesta omaa alaa kohtaan sekä ajankohtaisten, monipuolisten ja mielenkiintoisten juttujen vuoksi. Sen sijaan lehden rooli ammatillisen kehityksen, ammatti-identiteetin ja yhteisöllisyyden rakentajana koettiin melko maltilliseksi.

Verrattain moni vastaajista kertoi, että aikeista huolimatta lehti jää usein kokonaan lukematta. Yleisin syy lukemattomuudelle oli ajanpuute. Osa myös vastasi, ettei muutenkaan lue lehtiä, ja toisaalta jotkut kertoivat, etteivät halua lukea työasioista vapaa-ajallaan. Yleisimmin lehti jää kokonaan lukematta ikäryhmässä 18–25-vuotiaat.

Vapaissa palautteissa näkyi, että lehden toivotaan edelleen ilmestyvän painettuna lehtenä, mikä on myös meidän suunnitelmamme Farmasialiitossa.

Vastaavasti kiinnostus verkkolehteen on tutkimuksen mukaan kaiken kaikkiaan maltillista. Vastaajista 83 prosenttia kertoi, että ei ole lukenut farmasialehti.fi-verkkolehden sisältöjä. 65 prosenttia 18–25-vuotiaista kertoi kuitenkin olevansa kiinnostunut lukemaan lehden juttuja ja muita sisältöjä verkosta.

Farmasia uudistuu

Saimme lukijatutkimukseen runsaasti vastauksia, lämmin kiitos kaikille vastanneille! Vastauksenne antavat meille arvokasta tietoa lehden kehittämistä varten, ja otamme ne huomioon suunnitellessamme Farmasiaa tuleville vuosille.

Esimerkiksi tutkimuksessa esiin noussut toive lehden ulkoasun päivittämisestä on huomioitu, ja Farmasian ilme tulee uudistumaan ensi vuoden aikana.

Lukijatutkimuksen lopussa oli mahdollisuus osallistua palkintojen arvontaan. Arvonta on suoritettu ja ravintolalahjakortit sekä herkkupaketit toimitettu voittajille.