Selkeät suuntaviivat tuleville vuosille

Farmasialiiton strategia vuosille 2020–2022 ja toimintasuunnitelma 2020 pohjautuvat tuttuihin arvoihin. Toiminnan painopisteet on kuitenkin määritelty entistä tarkemmin, ja ne kumpuavat jäsenistöltä saadusta palautteesta.

Ensimmäistä kertaa jaetun Lääkitysturvallisuuden vaikuttaja -palkinnon sai viime syksynä lähihoitaja Tarja Parkatti, joka ensimmäisenä nosti esiin vanhuspalvelujen puutteet. Parkattin ilmiannosta käynnistynyt kuohunta osoitti, että perusterveydenhuollon lääkitysturvallisuudessa on yhä suuria puutteita.

– Korupuheista huolimatta rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma ei ole jalkautunut käytäntöön. Haluamme olla osaltamme viemässä tätä asiaa eteenpäin ja nostamassa farmasian alan osaamisen keskeinen rooli esiin, Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Kataja sanoo.

Farmasialiitto onkin hanakasti ottamassa edelläkävijän roolia lääkitysturvallisuuden edistäjänä. Edelläkävijyys niin kuin asiantuntijuuskin ovat olleet liiton arvoja jo edellisellä strategiakaudella, eikä niitä ole liiton uudessakaan strategiassa katsottu tarpeelliseksi muuttaa.

– Apteekin henkilökunnan asiantuntijuutta arvostetaan korkealle. Myös kliininen farmasia on vakiinnuttamassa paikkaansa Suomessa. Nyt meidän on aika myös itse rohkeammin tuoda osaamisemme esiin ja olla siitä avoimesti ylpeitä, Kataja kannustaa.

Vaikka työnkuvat alalla laajenevat ja liitto haluaa kannustaa jäseniään tarjoamaan alan osaamista yhä uusiin tehtäviin, pohjimmiltaan farmasian alan ammattilaiset ovat melko yhtenäinen ammattikunta. Yhtenäisyys on jatkossakin yksi liiton viidestä arvosta.

– Koulutuspohja on pitkälti sama. Olemme hiljattain julkaisseet kollegiaalisuusohjeet tukemaan yhteinäisyyttä. Liittona pidämme myös huolen, että voimme palvella kaikkia alan ammattilaisia työpaikasta ja esimerkiksi työehtosopimuksesta riippumatta, Kataja lupaa.

Farmasian ammattilaiset haluavat olla myös yhteistyökykyisiä.

– Me olemme ensimmäisten joukossa puhumassa moniammatillisen yhteistyön puolesta. Teemme yhteistyötä terveydenhuollon muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Tästä esimerkkinä Potilasturvallisuuspäivät, joita olimme muiden terveydenhuollon ammattijärjestöjen kanssa kanssa herättämässä henkiin vuonna 2018.

Avoimella toiminnalla liitto haluaa kannustaa omia toimijoitaan yhteistyöhön.

– Liittona pystymme edustamaan asioita niin teollisuudessa, apteekeissa kuin perus- ja erikoissairaanhoidossakin. Kaikki luottamustehtävät liiton neuvottelukunnissa ovat avoimessa haussa, ja aluejärjestöjen kautta haluamme tarjota matalan kynnyksen lähteä mukaan toimintaan, Kataja luettelee.

Liiton arvoihin kuuluu myös vastuullisuus. Se merkitsee paitsi jokaisen jäsenen ammatillista vastuuta omasta työstään myös liiton vastuuta siitä, miten se jäsentensä varoja käyttää.

– Liiton toiminta rahoitetaan jäsenten rahoilla, ja siksi toiminnan pitää olla hyödyllistä jäsenistölle, Kataja korostaa.

Jäsenistön odotukset ohjaavat toimintaa

Tämän vastuullisuuslupauksen lunastaakseen liitto on rakentanut strategian vuosille 2020-2022 ja etenkin toimintasuunnitelman alkaneelle vuodelle uudesta lähtökohdasta.

– Olemme keskittyneet strategiassa niihin asioihin, joihin kohdistamme toimenpiteitä ja muutoksia. Tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi on määritelty entistä tarkemmin, Farmasialiiton toiminnanjohtaja Riitta Uusi-Esko lupaa.

Jäsenistö on ollut vahvasti mukana työstämässä uutta strategiaa, vaikka tavoitteiden hiomistyö on toki tehty pääosin hallituksen ja toimiston väen voimin.

– Farmasia 2030 -työryhmä sekä kaikki neuvottelukunnat ja aluejohtoryhmät ovat päässeet mukaan kertomaan omia ajatuksiaan. Lisäksi toteutettiin jäsenkysely. Monien konkreettisten toimenpiteiden taustalla ovat viime vuonna toteutetut kyselyt ja niissä esiin nousseet toiveet ja odotukset, Uusi-Esko kuvailee.

Strategiassa on huomioitu toimintaympäristössä odotettavat muutokset, kuten työn murros, globalisaatio, digitalisaatio ja ympäristökysymykset kuin myös alaa koskevat palvelujärjestelmien muutokset, väestön ikääntyminen sekä hoitojen rationalisoituminen ja yksilöityminen.

Toiminnan viisi painopistettä

1 Jäsenistö

Tyytyväinen jäsenistö on koko toiminnan perusta. Jo nyt on tartuttu kyselyissä esiin nousseisiin toiveisiin, ja jatkossa jäsenistöä tullaan kuulemaan yhä useammin ja aktiivisemmin eri asioissa.

Toteutettuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi webinaarikoulutusten lisääminen ja koulutustilaisuuksien järjestäminen laajemmin ympäri Suomea hyvien kulkuyhteyksien päähän.

2 Toimisto

Farmasialiitto haluaa toimia esimerkkinä edistämilleen asioille. Oman henkilöstön hyvinvointi ja viihtyvyys ovat liitolle tärkeitä. Uudet toimitilat on myös suunniteltu kestävää kehitystä silmällä pitäen. Sijainti on valittu hyvien julkisten kulkuyhteyksien perusteella, remontissa on käytetty kestäviä, suomalaisia materiaaleja ja hävikin määrä hankinnoissa on minimoitu.

3 Talous

Taloudessa korostuu liiton vastuu sen jäsenten rahojen käyttämisestä. Keskitetyillä tilauksilla ja toimiston henkilöstön järkevällä resurssienkäytöllä pidetään huolta siitä, että talous pysyy tasapainossa ja varat käytetään oikeisiin asioihin.

4 Edunvalvonta

Tänäkin talvena käydyt tes-neuvottelut ja neuvonta työsuhdeasioissa nähdään jäsenistön parissa tärkeäksi liiton tehtäväksi. Farmasialiitto kannustaakin jäseniään hyödyntämään työsuhdepalveluita jo ennen ongelmatilanteiden syntymistä. Esimerkiksi uuden työsopimuksen voi käyttää liitossa tarkistettavana, ja näin kannattaakin tehdä erityisesti kansainvälisissä sopimuksissa.

Edunvalvontaan liittyy myös viestinnällisiä ja ammatillisia tavoitteita. Jäsenlehti Farmasia ja tieteellinen julkaisu Dosis ovat kiiteltyjä jäsenetuja, ja niiden laadusta halutaan pitää jatkossakin kiinni.

Farmasialiitto ajaa alan etuja myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta ottamalla kantaa terveydenhuollon rakenteisiin ja nostamalla farmasian ammattilaisten osaamista paremmin esiin. Kansainvälisesti liitto edustaa jäseniään eri yhteistyöverkostoissa.

5 Erillisprojektit

Jotta kolmivuotinen strategia antaa tilaa myös ajankohtaisille kehitystarpeille, siihen on varattu tila erillisprojekteille. Vuonna 2020 nämä ovat edellisvuonna perustetun osakeyhtiön toiminnan käynnistäminen ja osuuskunnan perustaminen.

Osakeyhtiö hallinnoi LHA-portfoliota ja järjestää koulutuksia, joista on muodostumassa merkittävä jäsenetu.

Osuuskunta puolestaan on Farmasialiiton vastaus erilaisiin kevytyrittäjyysratkaisuihin. Se tarjoaa liiton jäsenille mahdollisuuden toimia esimerkiksi luennoitsijana tai tarjota asiantuntijapalveluja oman työn ohessa. Kevään aikana pidettävään osuuskunnan perustamiskokoukseen ovat tervetulleita kaikki liiton jäsenet.