Tessiin saatiin monta tarkennusta

Apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan työehtosopimukseen kirjattiin useita parannuksia.

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus saatiin lopulta solmittua pitkien neuvottelujen jälkeen 10. tammikuuta. Saimme useampaa eri ryhmää koskevia parannuksia: on jotain opiskelijoille, lapsiperheille ja pitkän työuran tehneille.

Koeajan todellinen kesto kuusi kuukautta

Ensimmäisenä muutoksena on koeaikapykälään tullut tarkennus. Koeaikaa voidaan jatkaa työkyvyttömyys- tai perhevapaaperusteella. Tällöin jokaista poissa oltua 30 kalenteripäivää kohti voi koeaikaa pidentää kuukaudella. Kuitenkin niin, että tosiasiallinen koeaika voi olla edelleen maksimissaan kuusi kuukautta. Työnantajan on ilmoitettava mahdollisesta pidennyksestä jo alkuperäisen koeajan sisällä.

Työajasta sovittavissa joustavasti

Seuraavaksi laajensimme hieman mahdollisuutta sopia kymmenen tunnin työpäivästä. Enää ei ole tiukasti rajattu, että työpäiviä on tällöin viikossa vain neljä päivää. Asiasta on mahdollista sopia myös toisin. Sopimus pitää tehdä kirjallisesti ja siitä pitää ilmetä, monestako työpäivästä on sovittu.

Tällainen sopimus ei kuitenkaan muuta työsopimuksen tunteja eli periodin tuntien on yhä edelleen täsmättävä sovittuun. Lisäksi on hyvä huomata, että päivittäinen ylityöraja on tällaisissa sopimuksissa kymmenen tuntia normaalin yhdeksän tunnin sijaan. Periodiylityön raja ei muutu ja viikkoylityön raja muuttuu ainoastaan, mikäli samalla sovitte viikoittaisen vapaa-ajan siirtämisestä.

Tällainen sopimus voi hyödyttää tilanteissa, jossa työviikon ajan asuu toisella paikkakunnalla. Sopimusta tehdessä kannattaa olla yhteydessä liittoon, sillä samalla on hyvä pyrkiä sopimaan myös vapaiden sijoittelusta.

Arkipyhälyhennykset koskevat myös määräaikaisia

Arkipyhälyhennysten osalta toistaiseksi voimassa olevat ja määräaikaiset työsuhteet ovat uudessa työehtosopimuksessa samalla viivalla. Työsuhteen tai toisiaan seuraavien työsopimusten tulee kestää vähintään kaksi kuukautta, jotta oikeus arkipyhälyhennyksiin alkaa. Poikkeuksena on itsenäisyyspäivä, joka on lain mukaan kaikille palkallinen arkipyhä.

Toisesta harjoittelusta 50-prosenttinen palkka

Farmasian alan oppilaille saimme parannuksen toista harjoittelua ajatellen. Toisesta harjoittelusta saatava palkka on 50 prosenttia alimmasta farmaseuttien taulukkopalkasta. Mikäli opiskelija oli tammikuussa toisessa harjoittelussaan, tuli palkka korjata 10.1.2020 alkaen uuden työehtosopimuksen mukaiseksi.

Tarkennus työkohtaisuuslisään

Työkohtaisuuslisään tuli maininta lääkehoidon kokonaisarviointien suorittamisesta. Mikäli arviointeihin, moniammatillisen tiimin yhteydenpitoon ja pätevyyden ylläpitoon kuluu oleellinen osa työajasta, tulee työntekijälle maksaa viiden prosentin suuruista työkohtaisuuslisää.

Apteekin ja sivuapteekin hoidon korvauksesta on uuden työehtosopimuksen mukaan mahdollista sopia kuukausikorvauksena, kun hoito kestää alle kaksi kuukautta. Tällöin laskennassa huomioidaan kaikki hoitopäivät ilman hoidon kestoon pohjautuvaa alarajaa ja korvauksen saa myös sairaus- ja vuosiloman ajalta.

Selkeyttä sairauslomakorvauksiin

Palkallisen sairauslomajakson kohdalle tehtiin uusi porras. Alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa palkallisella sairauslomalla voi olla 28 vuorokautta, mutta tällöin työntekijä saa vain 50 prosenttia palkastaan. Kuukauden tai siitä yli kestäneissä työsuhteissa portaat säilyivät ennallaan.

Myös kerran 12 kuukaudessa käytössä oleva 28 kalenteripäivän lisäjakso säilyi ennallaan. On hyvä huomata, että lisäjaksolta maksetaan aina sataprosenttinen palkka.

Sairastamisen pelisääntöihin kirjattiin myös paikallisen sopimisen mahdollisuus omailmoitusmenettelyn käyttöönotosta enintään kolmen päivän sairauslomien kohdalla.

Lisäksi lapsiperheiden epäoikeudenmukaiseksi kokema seikka lapsen sairastumiseen liittyen saatiin korjattua. Työehtosopimukseen tuli selkeä maininta siitä, että mikäli koko työvuoro on tehty ja lapsi sairastuu myöhemmin samana päivänä, ei ilmoituspäivää lasketa ensimmäiseksi palkalliseksi päiväksi.

Vuosilomalla ja ennen vuosilomaa sairastumisiin neuvoteltiin selkeä linjaus, joka koskee jatkossa sekä lain määräämiä vuosilomia että meillä työehtosopimuksessa paremmin sovittuja tes-lomia. Tämä tarkoittaa, että loman siirtoa koskevat säännöt ovat samat riippumatta siitä, mistä loman osasta on kyse.

Jos siis sairastuu ennen loma alkua, pitää pyynnöstä koko loma siirtää. Jos taas sairastuu loman jo alettua, katsotaan sieltä ensin mahdolliset karenssi-/omavastuupäivät pois ja loppuosa lomasta siirtyy. Loman siirto pitää muistaa aina nimenomaisesti pyytää ja hankkia myös työnantajan vaatima todistus sairauslomasta tarvittaessa.

Erän jakamisesta kirjallinen sopimus

Apteekkikohtaisen erän pelisääntöihin tuli tarpeellisia muutoksia. Tällä kertaa jakokriteerit on päätettävä hyvissä ajoin ja ne tulee olla henkilökunnan tiedossa viimeistään elokuun lopussa 2020. Erän jakamisesta tulee laatia kirjallinen pöytäkirja ja siitä on annettava kopio luottamusmiehelle, yhdyshenkilölle tai henkilökunnan edustajalle.

Lisäksi sovittiin erän suhteuttamisesta työajan muutostilanteissa. Tästä erästä eteenpäin suurenee tai pienenee eräkin, jos työaika vastaavasti suurenee tai pienenee. Selkeä kirjaus neuvoteltiin myös niihin tilanteisiin, kun työntekijä on saanut erän ja työsuhde päättyykin vuoden sisällä. Tällöin lähtevän henkilön erän osuus pitää jakaa uudelleen.

Näiden lisäksi työehtosopimukseen tuli muutoksia koskien luottamusmiesten toimikautta ja heidän korvauksiaan. Myös pekkaskäytäntöihin liittyvät kirjaukset poistetaan työehtosopimuksesta nykyiseltä paikaltaan ja siirretään allekirjoituspöytäkirjaan. Tämä ei kuitenkaan vaikuta nykyisiin pekkassopimuksiin, vaan ne säilyvät voimassa työsuhteen loppuun asti ellei työntekijä itse muuta sovi.