Turvatarkastuksiin on jo jonoa

Lääkehoidon arvioinnit tukevat sekä perusterveydenhuoltoa että erikoissairaanhoitoa. Raporttien kirjaaminen potilastietojärjestelmään varmistaa, että havainnot näkyvät kaikille potilasta hoitaville.

Syöpäklinikan ikääntynyt potilas sairastaa harvemmin vain syöpää. Hänellä saattaa olla muitakin sairauksia.

– Niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin on suuri tarve lääkehoidon arvioinneille. Erikoislääkäri tietää todella paljon omasta erikoisalastaan, mutta hänen työnsä helpottuu ja nopeutuu, kun hän saa päätöstensä pohjaksi kattavat tiedot potilaan lääkehoidon kokonaisuudesta ja mahdollisista ongelmakohdista, kuten haitallisista yhteisvaikutuksista vaikkapa juuri syöpälääkkeiden ja potilaan muiden sairauksien lääkkeiden kesken. Lääkitysturvallisuus paranee, proviisori Kirsi Kvarnström kertoo.

HUSissa puhutaan lääkehoidon arviointien sijasta turvatarkastuksista.

– Saimme lääkäreiltä palautetta, että termistä lääkehoidon arviointi tulee vaikutelma, että lääkäreiden työtä arvioitaisiin. Turvatarkastus on neutraali ja kuvaava termi potilaan kokonaislääkityksen tarkastukselle, Kvarnström selittää.

HUSissa tehtiin viime vuonna yli 500 lääkityksen turvatarkastusta.

– Meillä on kaikkiaan yli 200 osastofarmaseuttia, mutta kaikilla ei ole oikeutta tehdä turvatarkastuksia. Toimipisteet, joilla ei ole omaa LHA-osaajaa, voivat tilata turvatarkastuksen HUS Apteekista.

HUS Apteekki tarjoaa lääkehuollon ja kliinisen farmasian palvelut HUSille, HUS alueen kunnille ja Kymenlaakson Kymsotelle. Ensi vuoden alusta HUS Apteekki tuottaa palvelut Uudenmaan hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille, Kymenlaakson hyvinvointialueelle sekä HUS-yhtymälle.

Kvarnström vastaa HUS Apteekin osastofarmasiaprosessista ja kliinisen farmasian kehittämisestä. Lisäksi hän toimii klinikkaproviisorien esihenkilönä.

Klinikkaproviisorit vastaavat oman erikoisalansa lääkitysasioita yhdessä laatulääkärin ja sairaanhoitajataustaisen laatupäällikön kanssa ja tekevät tarvittaessa turvatarkastuksia omalla klinikallaan.

Kiinni monenlaisiin ongelmiin

Turvatarkastukset ovat osoittaneet jo lukuisia kertoja tarpeellisuutensa.

– Niissä on löydetty esimerkiksi potilaita, joiden munuaisten vajaatoiminta on jäänyt lääkityksessä huomioimatta. Munuaistoimintahan heikkenee iän myötä, jolloin myös lääkkeiden annostuksia pitäisi säännöllisesti tarkastella tai lääkitystä tarvittaessa muuttaa, Kvarnström antaa esimerkin.

Esiin on tullut myös tapauksia, joissa lääkitys ei vastaakaan diagnoosia, hoitosuositusten mukaisia lääkkeitä on jäänyt puuttumaan, potilaalla on ollut tahattomia päällekkäisiä lääkityksiä tai lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut lääkkeet ovatkin jääneet jatkuvaan käyttöön.

Erityisesti unilääkkeet ja vatsansuojalääkkeet saattavat ’jäädä päälle’.

– Kun turvatarkastusta tekevä farmasian ammattilainen kertoo unilääkkeiden pitkäaikaiskäytön haitoista, lääkärin on helppo jatkaa teemasta omalla vastaanotollaan.

Turvatarkastuksia tehdään sekä perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa että erikoissairaanhoidossa. Esimerkiksi kotihoidossa turvatarkastukset ovat tärkeä osa farmaseutin työnkuvaa. Kun kotihoidon asiakkaan lääkitys on kunnossa, se auttaa häntä selviämään pidempään kotona. Lääkitysongelmiin päästään nopeasti käsiksi.

Menestystarina psykiatrian poliklinikoilla

Aivan erityinen menestystarina turvatarkastukset ovat olleet psykiatrian poliklinikoilla.

– Psykiatrisella potilaalla on usein myös somaattisia sairauksia. Lääkehoidon kokonaisuus saattaa olla haastava, kun hoitotahoja on useampia. Lääkärit ovat arvostaneet farmasian ammattilaisen apua. Myös potilaat ovat olleet tyytyväisiä, kun lääkitystä on tarkasteltu kokonaisuutena. Psykiatrian poliklinikoilla turvatarkastukseen on tällä hetkellä jo jonoa.

Turvatarkastus tehdään aina pyynnöstä, yhteisymmärryksessä lääkärin kanssa. Pääsääntöisesti niitä tilataan, kun potilaan lääkehoidon kokonaistilanne halutaan selvittää tai hänellä epäillään lääkitysongelmaa kuten polyfarmasiaa, munuaisten tai maksan toiminnan häiriöitä tai lääkehaittoja. Lisäksi voidaan varmistaa uuden lääkkeen sopivuus nykylääkitykseen ja potilaan kokemiin haittavaikutuksiin sekä lääkityksen haittariskeihin. Myös aikaisempaa lääkehistoriaa selvitetään ja tarkastellaan mahdollisia lääkevaihtoja muun muassa metaboliareitin ja vaikutusmekanismin kautta.

Lääkkeitä vain lääkärin mieliksi

Turvatarkastuksiin liittyvät olennaisesti myös potilaiden haastattelut.

– Usein potilaan on helpompi puhua lääkeasioistaan lääkärin sijasta farmasian ammattilaiselle, joka ei suoraan osallistu hänen hoitoonsa. Asiaan voi vaikuttaa sekin, että lääkäri koetaan niin suureksi auktoriteetiksi. Potilaan voi olla esimerkiksi vaikea tunnustaa lääkärille, jos hän ei olekaan noudattanut tämän ohjeita.

Kvarnströmin mieleen on jäänyt erityisesti tapaus, jossa lääkäri ihmetteli potilaan merkillisiä laboratorioarvoja.

– Kun haastattelin potilasta, kävi ilmi, että hän otti lääkkeensä aina vain vähän ennen lääkärin vastaanottoa olevia laboratoriokokeita, jotta tekisi lääkärille mieliksi eikä olisi ’tuhma’.

Farmasian ammattilaisen kanssa jutellessa pääfokus on ’vain’ lääkkeissä, jolloin mieltä askarruttavat asiat tulevat kysytyksi ja potilas saa lääkeneuvontaa.

– Potilaan kanssa voidaan suunnitella lääkkeenottoajat yhteisvaikutukset huomioiden ja käydä lääkkeiden eri vaikutusmekanismeja läpi.

Potilaat haluavat usein varmistua sopivatko kaikki käytössä olevat lääkkeet yhteen tai tietää, liittyykö jokin haittavaikutus käytössä oleviin lääkkeisiin. Keskusteluissa pystytään oikaisemaan lääkkeisiin liittyviä väärinkäsityksiä.

Myös alkoholin käyttö, itsehoitolääkkeet ja luontaistuotteet huomioidaan kokonaiskuvassa. Keskusteluissa kartoitetaan myös, jääkö lääkkeitä ottamatta heikon rahatilanteen takia.

– Kun kysytään, onko potilas huomannut jotain lääkkeisiin liittyviä ongelmia, vastaus on usein ei. Mutta sitten, kun käydään läpi tilannetta oire oireelta, jotain löytyykin.

Edelläkävijä kirjaamisissa

HUS Apteekin turvatarkastukset kirjataan strukturoidusti Apottiin tai johonkin muuhun alueella käytössä olevaan potilastietojärjestelmään.

Kun raportti löytyy potilastietojärjestelmästä, tärkeä arviointitieto välittyy helpommin eteenpäin potilasta hoitaville terveydenhuollon eri toimijoille.

– Paperilla annettu raportti voi hautautua potilaan muiden papereiden sekaan. Kirjaaminen tekee myös osaltaan farmasian ammattilaisten työtä näkyväksi.

HUS Apteekin Apottiin laatima raporttipohja ohjaa turvatarkastuksen tekoa ja auttaa pitämään raportin napakkana, mutta kattavana.

Koulutukset kiinnostavat

HUS Apteekilla on oma sisäinen LHA-koulutuksensa. Koulutuspaikkoja on vuosittain 10-15; hakijoita on ollut kiitettävästi.

– Panostamme ylipäätään koulutuksiin, mikä toimii myös vetovoimatekijänä. Esimerkiksi yksityisellä puolella LHA-koulutukseen osallistuminen on hintavaa.

HUS Apteekki on räätälöinyt koulutuksen osallistujien tarpeisiin, toimivatpa nämä sitten erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa.

– Koulutettavat saavat heitä ohjaavat tutorit sekä nimetyn yhteistyölääkärin ja hoitajan. Farmasistin toimintayksikkö tukee osaamista, jota nimenomaan siellä tarvitaan. Lisäksi meillä on Helsingin yliopiston kanssa yhteinen kliininen opettaja kouluttamassa ja HUSin erikoislääkärit luennoitsijoina – viimeisin tutkimus- ja hoitotieto on aina saatavilla. Käymme läpi myös potilastietojärjestelmään kirjaamista.

Osana laadunvarmistusta muualta HUS Apteekkiin töihin tulevat LHAosaajat tekevät talon laatuvaatimusten mukaisen näyttökokeen ennen kuin he saavat oikeuden tehdä HUS Apteekissa turvatarkastuksia.

Toisin kuin joskus epäillään, lääkehoidon arvioinnit istuvat erittäin hyvin erikoissairaanhoitoon.

– Toimintaa ja esimerkiksi arviointien laajuutta on kuitenkin tärkeää räätälöidä kunkin toimintayksikön erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan.

HUS Apteekin toiminta laajenee ja kehittyy voimakkaasti.

– Tarvitsemme eri toimintayksiköihin myös lisää farmaseutteja, joilla on LHA-osaaminen.

Mallia hyvinvointialueille

Kvarnström summaa, että turvatarkastukset lisäävät lääkitysturvallisuutta ja tukevat lääkärien työtä. Ne voivat auttaa myös pienentämään terveydenhuollon kustannuksia. Kun lääkitys on kunnossa, se vähentää potilaan tarvetta hakeutua heti sairaalasta päästyään taas terveydenhuollon piiriin.

– Tavoitteenamme on tehdä turvatarkastuksia entistä enemmän, erilaisissa toimintayksiköissä. Lääkehoitojen arvioinnit kannattaisi ehdottomasti ottaa myös koko maassa mukaan hyvinvointialueiden palvelukonsepteihin.