Palkkaa osaamistason mukaan

Harjoitteluajan palkan perusteena on usein työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka. Opiskelijoiden mielestä osaamistason pitäisi näkyä palkassa nykyistä enemmän.

Opiskelijoiden palkkakysely toteutettiin syksyllä 2021. Vastauksia kerättiin niin tutkintoon kuuluvaa harjoittelua tehneiltä opiskelijoilta kuin kesätöitä tai muiden opintojen ohessa tehtäviä töitä tehneiltä.

Vastaajat olivat tehneet harjoittelunsa edellisen vuoden (2020–2021) aikana. Tuloksia verrattiin myös edellisen syksyn tuloksiin.

Harjoitteluajan palkka (2021 n= 41, 2020 n= 58)

Suurin osa (98 %, vuonna 2020 90 %) vastaajista oli tehnyt harjoittelun apteekissa ja loput sairaalassa tai lääkekeskuksessa. Runsas kaksi kolmannesta (71 %) vastanneista teki ensimmäistä harjoittelua ja vajaa kolmannes (29 %) toista harjoittelua. Vuonna 2020 luvut olivat 59 % ja 24 %. Lisäksi 17 % vastaajista oli tehnyt molemmat harjoittelut peräkkäin.

Vastanneista 71 % kertoo saaneensa harjoittelusta työehtosopimuksen määrittämää vähimmäispalkkaa. Lopuilla vastaajista palkka oli perustunut vaihdellen Farmasialiiton laatimiin opiskelijoiden suosituspalkkoihin tai muuhun yhteisesti sovittuun summaan. Jos opiskelija oli ollut apteekissa aiemmin, palkan perusteena oli saatettu käyttää myös teknisen työntekijän palkkaa.

Vuonna 2020 tehtyyn työehtosopimukseen kirjattiin ensimmäistä kertaa erisuuruinen vähimmäispalkka ensimmäiseen ja toiseen harjoitteluun. Ensimmäisen harjoittelun vähimmäispalkka on 45 % ja toisen harjoittelun 50 % farmaseutin palkkataulukon II palkkaryhmän 1. vuoden vähimmäispalkasta.

Sopivana harjoitteluajan palkkana vastaajat pitivät 1 500 euroa kuukaudessa. Korkeampaa harjoittelupalkkaa ehdottaneiden perusteluissa korostui se, että harjoittelua tehdessäänkin opiskelija on työvoimaa ja että erityisesti toisessa harjoittelussa osaaminen on jo kasvanut, minkä pitäisi näkyä nykyistä paremmin palkassa. Niillä vastaajilla, joilla oli enemmän työkokemusta apteekista, oli myös suurempi toive saada isompaa palkkaa. Osa heistä koki, ettei aiempaa apteekki- ja asiakaspalvelukokemusta oltu huomioitu palkassa.

Nykyisen vähimmäispalkan suuruisia palkkoja perusteltiin vastauksissa sillä, että kyse on nimenomaan harjoittelusta.

Apua palkkakeskusteluihin (2021 n = 84, 2020 n = 97)

Usein työura alkaa paitsi kesätöillä, myös tekemällä töitä iltaisin ja viikonloppuisin opintojen ohessa. Farmasian alalla tällaisia työpaikkoja ovat apteekin lisäksi esimerkiksi sairaalat, lääkeyritykset, tukkuliikkeet, henkilöstövuokrayritykset ja yliopisto. Myös annosjakeluyksiköt ja viranomaistehtävät ovat mahdollisia. Vastaajista 70 % kertoikin vastaavansa kyselyyn osa-aikaisen työn perusteella. Palkkakyselyssä selvitettiin harjoittelun lisäksi myös opintojen ohella tehtävien töiden palkkausta.

Miten korkeampaa palkkaa sitten voisi saada? Ainakin sitä pitää uskaltaa pyytää ja oma pyyntö pitää olla valmis perustelemaan. Perusteluita voivat apteekkityössä olla esimerkiksi aiempi apteekkikokemus tai asiakaspalvelukokemus yleensä, kielitaito, erityisesti sellaisissa apteekeissa, joissa asiakaskunta on monikielistä, sekä työpaikasta riippuen vaikkapa tietotekniikkaosaaminen tai haavanhoitotaidot.

Palkkaneuvotteluun mennessä on myös hyvä miettiä oma palkkatoivehaarukka valmiiksi. Samalla kannattaa miettiä, onko oma tilanne niin hyvä, että voi kävellä palkkaneuvotteluista pois, jos palkkatarjous ei miellytä. Hyville työntekijöille kun voi olla tarjolla muitakin työpaikkoja. Jos työpaikka ja tehtävä on sellainen, johon ehdottomasti haluaa, voi joutua myös tinkimään palkasta.

Farmasialiitto laatii opiskelijoille suosituspalkat, joita voi käyttää palkkaneuvotteluiden ja palkkapyyntöjen apuna. Vastaajista 40 % kertoi, että palkasta keskustellessa Farmasialiiton suosituspalkat oli huomioitu joko opiskelijan tai työnantajan ehdotuksesta. Suosituksia käytettiin myös suuntaa-antavana apuna.

Kyselyn perusteella vaikuttaisi siltä, että alkuvaiheen opiskelijat pystyvät hyödyntämään suosituspalkkoja loppuvaiheen opiskelijoita paremmin. Farmaseutiksi valmistuneet proviisoriopiskelijat saavat ainakin apteekissa työskennellessään työehtosopimuksen mukaista palkkaa, mutta proviisoriopinnot eivät palkassa muuten näy. Avoimissa vastauksissa vastaajat pohtivat, ettei työehtosopimuksen vähimmäispalkka kannusta proviisoriopiskelijoita kesätöihin apteekkiin.