Työntekijän edustaja apuna ja tukena työsopimusasioissa

Luottamusmies edustaa työntekijöitä työnantajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Luottamusmiesjärjestelmä on osa työntekijöiden ja työnantajan välistä työehtosopimusjärjestelmää, jonka tarkoitus on edistää ja valvoa työehtosopimusten noudattamista. Työehtosopimukset sisältävät työaikaa, palkkausta, poissaoloja, työaikalisiä ja vuosilomaa koskevia määräyksiä, jotka vaikuttavat keskeisesti työntekijöiden työsuhteisiin. Luottamusmiehen tehtävänä on huolehtia, että työehtosopimusta noudatetaan, sovelletaan ja tulkitaan oikein työpaikoilla.

Luottamusmies on työehtosopimuksen ja työlainsäädännön asiantuntija työpaikalla. Hänen puoleensa voi aina kääntyä, kun työsuhteeseen liittyvät asiat kaipaavat selvittämistä tai työntekijän etujen ajamista. Luottamusmies tuntee parhaiten työpaikan työolosuhteet, tilanteen ja työtehtävät.

Luottamusmiehet tekevät tehtäväänsä oman työn ohessa, joten työsuhdeosaamista kertyy, kun erilaisia tilanteita tulee eteen ja selvitettäväksi. Luottamusmiehille järjestetään myös koulutusta, jotta he voivat mahdollisimman hyvin auttaa edustettaviaan työpaikalla muun muassa palvelusvuosiin, vuosilomiin, sairauslomiin ja työaikaan liittyvissä kysymyksissä.

Luottamusmiehen tehtävät neuvottelujärjestelmässä

Työehtosopimusjärjestelmä perustuu työnantaja- ja työntekijäosapuolten välisiin neuvotteluihin. Työntekijöitä edustaa työpaikoilla yleensä luottamusmies.

Toimiva neuvottelujärjestelmä työpaikalla perustuu hyvään, avoimeen ja ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen sekä luottamukseen erilaisissa neuvottelutilanteissa työntekijöiden, luottamusmiehen, esimiehen ja työnantajan edustajan välillä.

  1. Yhteydenpito

Luottamusmiehen tehtävässä on tärkeää pitää yhteyttä edustettaviin työntekijöihin. Vuorotyön takia ei aina ole mahdollista tavata kasvotusten, mutta onneksi on apuna sähköinen viestintä ja ilmoitustaulut. Keskeistä on, että työntekijät tietävät, keneen voi ottaa yhteyttä, kun tarvitaan apua ja tukea.

  1. Erimielisyydet

Luottamusmies avustaa työntekijöitä silloin, kun työsuhteeseen liittyy erimielisyyksiä esimerkiksi työsuhteen ehtojen tulkinnassa. Luottamusmies osallistuu tarvittaessa erimielisyyksien ennalta­ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen työpaikalla. Tärkeää on, että mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan aina välittömästi siellä, missä ne syntyvät.

Neuvoteltaessa työsuhteen ehtoihin liittyvästä erimielisyydestä lähtökohtana on, että työntekijä ja esimies käsittelevät ja hakevat asiaan ensin ratkaisua. Jos erimielisyys ei ratkea osapuolten välillä neuvotellen, työntekijä voi antaa asian selvittämisen luottamusmiehen tehtäväksi.

Jos erimielisyyttä aiheuttava asia koskee luottamusmiehen edustamia työntekijöitä yleisesti, voidaan neuvottelut aloittaa suoraan luottamusmiehen ja työnantajan edustajan välillä. Mikäli erimielisyydestä ei löydy ratkaisua paikallisissa neuvotteluissa, on luottamusmiehellä mahdollisuus siirtää asia selvitettäväksi ja neuvoteltavaksi liittotasolla. Tällöin erimielisyys jää työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen ratkaistavaksi. Viime kädessä erimielisyys voidaan jättää työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

  1. Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen perustuu lain antamaan poikkeamismahdollisuuteen työlainsäädännön säännöksistä tai työehtosopimuksen antamaan mahdollisuuteen sopia työsuhteen ehdoista työpaikalla työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Paikallinen sopiminen koskee tyypillisesti säännöllistä työaikaa, työaikajärjestelyjä ja palkkausta. Paikallisesti on mahdollista sopia myös työehtosopimusta paremmista ehdoista ja työpaikkakohtaisista käytännöistä.

Olennainen osa luottamusmiehen työtä on siis edustaa työntekijöitä paikallisissa neuvotteluissa ja tehtäessä erilaisia paikallisia sopimuksia. Työnantajan on helpompi neuvotella paikallisesti, kun työpaikalla on luottamusmies, jonka puoleen kääntyä. Tämä on sekä henkilökunnan että työnantajan etu, sillä luottamusmies on hyvin perillä siitä, mitä paikallisesti voidaan sopia ja millä ehdoin.

  1. Yhteistoimintaneuvottelut

Jos työpaikalla noudatetaan yhteistoimintalainsäädäntöä, luottamusmies toimii yhteistoimintalaissa tarkoitettuna henkilöstön edustajana riippuen yhteistoiminnan piiriin kuuluvasta asiasta ja sen laajuudesta. Luottamusmies on usein työntekijän tärkein avustaja ja tukija, jos työpaikalla on lomautuksia tai työsuhdetta ollaan päättämässä tuotannollis-taloudellisin perustein.

Tällaiset tilanteet ovat vaativia työyhteisölle ja luottamusmiehelle. Parhaimmillaan luottamusmies onnistuu estämään irtisanomisen ja löytämään asiaan kaikkia osapuolia miellyttävän ratkaisun.

Muista!

  • Luottamusmiehenä voi tulla vastaan tilanne, jossa työnantajan kanssa riidoissa on työyhteisössä hankalaksi koettu työntekijä. Luottamusmiehen tehtävänä on kuitenkin auttaa ja tukea kaikkia edustettaviaan tasapuolisesti.
  • Luottamusmies saa tehtävässään aina uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja, jotka kannustavat hoitamaan työntekijöiden työsuhdeasioita.
  • Riitatilanteet työnantajan kanssa ovat haasteellisia ja aiheuttavat stressiä työntekijän lisäksi luottamusmiehelle. Näissä tilanteissa on aina hyvä muistaa, että asiat riitelevät keskenään, eivät henkilöt. Hiertävät asiat pitää kuitenkin pystyä ottamaan puheeksi.
  • Luottamusmies tarvitsee rohkeutta ja jaksamista seistä edustamiensa työntekijöiden ja sanojensa sekä mielipiteidensä takana. Myös työyhteisön tuki on tärkeä voimavara luottamusmiehelle.

Löydettävyyttä parannettava

Julkisilla aloilla samassa organisaatiossa saattaa työskennellä useiden eri alojen ihmisiä. Jukolaisia eli korkeasti koulutettuja julkisen alan työntekijöitä edustaa työpaikalla oma luottamusmies. Aina työntekijät ja luottamusmies eivät kuitenkaan tavoita toisiaan.

Ongelma on tiedostettu JUKOssa.

– Meillä on yli 30 liittoa jäsenenä. Julkisissa organisaatioissa voi työskennellä kymmenten eri liittojen jäseniä, eikä luottamusmies aina edes tiedä, ketkä kaikki kuuluvat jukolaiseen liittoon, toiminnanjohtaja Maria Löfgren toteaa.

Löydettävyyden parantamiseen etsitään keinoja yhdessä luottamusmiesten kanssa. Löfgrenin mukaan tarvitaan myös tiiviimpää yhteistyötä jäsenliittojen ja JUKOn välillä.

– Tarvitsemme liittojen apua voidaksemme tunnistaa kaikki luottamusmiestemme edunvalvonnan piirissä työskentelevät jäsenet.

Farmasistien osalta tilannetta hankaloittaa tietty itsenäisyys. Esimerkiksi sairaala-apteekeissa farmasistit työskentelevät usein irrallaan muusta työyhteisöstä.

– Tämä ei tietenkään ole mikään perustelu, vaan meidän täytyy panostaa tavoitettavuuteen. Jos oman työyhteisön luottamusmies ei ole tiedossa, sen saa meiltä JUKOsta yhdellä puhelinsoitolla.

Luottamusmiestoiminnan suosio, niin kuin ylipäätään ammatillinen järjestäytymisaste nuorten keskuudessa, on ollut pitkään huolestuttavan laskusuuntaista. Kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon ei ole ainakaan lisännyt luottamusmiestoiminnan julkisuudessa niskaansa viime aikoina saama loka. JUKOssa moni luottamusmieskausi on vaihtumassa, ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi JUKO on lähtenyt kampanjoimaan luottamustehtävän puolesta.

– Haluamme lisätä toiminnan tunnettuutta ja nostaa esiin sen merkitystä. Luottamusmies on yhteyshenkilö työnantajan ja työntekijöiden välillä ja tärkeä molemmille osapuolille, Löfgren muistuttaa.

Kampanjan aikana julkaistaan muun muassa luottamusmiesaiheisia blogeja ja tehtävässä toimivien haastatteluja omista kokemuksistaan. Ne ovat kaikkien luettavissa osoitteessa juko.fi.

Teksti Tiina Parikka