Työsopimus kuntoon

Työpaikan saaminen kutkuttaa ja tekisi mieli tarttua heti toimeen. Malta kuitenkin hetki ja käy työsopimus huolella läpi, jotta tiedät, mihin allekirjoituksellasi lupaudut.

Työntekijän tultua valituksi uuteen työpaikkaan hänellä ei välttämättä ole ensimmäisenä mielessä työsopimuksen yksityiskohdat. Esimerkiksi muutto työn takia eri paikkakunnalle ja muut käytännön järjestelyt saattavat viedä paljon aikaa ja energiaa, jolloin työsopimus tulee usein allekirjoitettua sopimustekstiin liiemmin perehtymättä. Sopimus kannattaa kuitenkin lukea rauhassa.
Seuraavassa tärkeimpiä huomioitavia asioita työsopimukseen liittyen.

1. Työsuhteen osapuolet
Selvitä, teetkö työtä niin sanotussa normaalissa työsuhteessa vai vuokratyöntekijänä. Vuokratyöntekijänä työnantajanasi on vuokrafirma, eikä se yritys, jossa konkreettisesti työskentelet.

2. Työsuhteen kesto
Määräaikainen vai vakituinen työsuhde? Työsuhde on vakituinen eli voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Määräaikaiseksi työsuhde voidaan solmia vain perustellusta syystä. Tällaisia syitä ovat lähinnä sijaisuus, työn projektiluontoisuus ja harjoittelu.

3. Koeaika
Koeaika työsuhteen alussa ei ole automaatio, vaan se on nimenomaisesti mainittava työsopimuksessa. Ellei mainintaa ole, työsuhteessa ei ole koeaikaa. Koeajan enimmäispituus on useimmilla aloilla kuusi kuukautta ja vuotta lyhyemmissä määräaikaisuuksissa enintään puolet työsuhteen kestosta.

4. Työaika
Työaikasäännöt on yleensä sovittu TES:issä, mutta käytännössä ne kirjataan aina myös henkilökohtaiseen työsopimukseen. Työsopimuksesta tulee ilmetä työaika tunteina sekä mahdolliset määräykset koskien lisätyötä ja ylityötä.

5. Työnteko vapaa-ajalla
Tehtävän erityisluonne esimerkiksi vastuunalaisilla johtajilla saattaa poikkeuksellisesti edellyttää, että työntekijä suorittaa jonkin lyhyen työtehtävän vuosilomansa aikana tai muuten vapaa-ajallaan. Tällaisten tilanteiden varalta on hyvä sopia työsopimuksessa, että vapaa-ajalla tehdystä työstä saa jonkinlaisen korvauksen.

6. Työntekopaikka
Työsopimuksessa on hyvä sopia, missä työ tehdään ja onko työntekijällä esimerkiksi etätyömahdollisuus. Työntekopaikkoja saattaa olla useita.

7. Työhön liittyvät matkat
On tärkeää tietää, ettei työntekijälle automaattisesti korvata työmatkakuluja ja matkoihin käytettyä aikaa. Asia kannattaa sopia työsopimusta tehtäessä. Suositeltavaa on, että korvaus sovitaan vähintään verohallinnon vuosittain verovapaista matkakustannuksista antaman päätöksen suuruiseksi.

8. Palkka
Kaikilla aloilla palkkojen kehitystä ei ole turvattu liittojen välisillä työehtosopimuksilla, toisin kuin esimerkiksi apteekkisektorilla. Etenkin jos työpaikalla ei ole mitään sovellettavaa työehtosopimusta, on palkasta sovittaessa oltava tarkkana. Näin ollen työntekijän neuvottelutaidot korostuvat. Lähtökohtana on, että palkka sovitaan henkilökohtaisella työsopimuksella.
Laki ei tunne niin sanottua lomarahaa (”lomaltapaluurahaa”) ja palkallista äitiyslomaa, vaan ne on sovittu työehtosopimuksissa. Jos työehtosopimusta ei ole, työntekijän on itse pyydettävä näistä kirjaukset omaan työsopimukseensa. Sama pätee sairastuneen alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseen. Lain mukaan se on palkatonta, mutta TES:eissä on yleensä sovittu muutaman päivän palkallisuudesta.

9. Sovellettava työehtosopimus
Lähtökohtaisesti on hyvä, jos työsopimuksessa sovitaan edes jonkin työehtosopimuksen soveltamisesta. Työehtosopimuksissa on kuitenkin merkittäviä eroja muun muassa työaikojen ja vuosilomien osalta. Kun työnantaja on sidottu tiettyyn työehtosopimukseen, hän ei voi päättää noin vain soveltaa jotain muuta työehtosopimusta. Työehtosopimus voi olla työnantajaa sitova joko siitä syystä, että työnantaja on jonkin työnantajaliiton jäsen tai koska kyseinen työehtosopimus on niin sanotusti yleissitova eli se soveltuu automaattisesti kaikkiin alan työnantajiin.

10. Vuosiloma
Pyri sopimaan niin, että vuosilomasi säilyy vähintään samantasoisena kuin edellisessä työpaikassasi. Esimerkiksi apteekeissa työntekijän vuosiloma pitenee työsuhteen kestettyä 10 ja 15 vuotta.

11. Kilpailevan toiminnan kielto työsuhteen aikana
Työsopimuslain mukaan työntekijä saa työsuhteen aikana tehdä muutakin työtä, ellei työ ole hänen päätyönsä kanssa kilpailevaa toimintaa. Avoapteekeissa kilpailevia töitä ovat samoista asiakkaista kilpailevat apteekit. Teollisuudessa kilpailevia yrityksiä ovat lähinnä muut saman alan yritykset. Teollisuusyritysten käyttämiin työsopimuksiin sisältyy usein totaalinen kielto kaikenlaisen muun työn tekemiseen. Tällaiseen ei ole syytä automaattisesti suostua, vaan tärkeää on, että kaikki muu kuin kilpaileva toiminta on lähtökohtaisesti sallittua. Työnantajalla saattaa kuitenkin olla perusteltu syy rajoittaa työntekijän muuta työntekoa, joten asiasta kannattaa neuvotella työsopimusta solmittaessa.

12. Kilpailukielto ja salassapito työsuhteen päätyttyä
Usein kilpailukieltosopimus ei ole erillinen sopimuspaperi, vaan osa työsopimusta. Kannattaa siis lukea työsopimus tarkasti ja katsoa, onko siinä mainintaa kilpailukiellosta. Kilpailukielto estää työntekijän siirtymisen kilpailijan palvelukseen sekä oman kilpailevan yrityksen perustamisen. Kilpailukieltosopimusten ohella varsinkin teollisuudessa tehdään jonkin verran salassapitosopimuksia, joissa suojeltavia asioita ovat muun muassa yrityksen liikesalaisuudet. Useimmiten salassapitosopimukset tehdään erittäin pitkäkestoisiksi, jopa pysyviksi.

13. Eläke-etuudet
Yritysten kansainvälistyessä on mahdollista, että yritys maksaa työntekijöidensä eläkkeitä Suomen ulkopuolelle ulkomaisten eläkejärjestelmien kautta. On suositeltavaa muun muassa verotuksen vuoksi, että eläkkeiden maksu sovitaan tapahtuvaksi Suomeen.

14. Työsuhdetta koskevien riitojen  käsittelypaikka ja -kieli
Työntekijälle on aina parasta, että mahdolliset työsuhderiidat käsitellään yleisessä tuomioistuimessa eli käräjäoikeudessa työntekijän äidinkielellä.

Farmasialiiton jäsensivuilta voit lukea tarkempia vinkkejä työsopimuksen tekemiseen https://www.farmasialiitto.fi/mita-saat/palvelut-jasenelle/tyosuhdeneuvonta/tyosopimus-ja-palkkaus.html