Työunelman täyttymys

Anne Hautala aloitti runsas vuosi sitten erityisasiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriössä. Hän toimii puheenjohtajana apteekkijaoksessa, jossa mietitään apteekkitaloutta ja lääkkeiden vähittäisjakelua.

Kun sosiaali- ja terveysministeriö (STM) haki syksyllä 2020 erityisasiantuntijaa, jolle lääkehuolto ja apteekkimaailma olisivat tuttuja, ilmoitus kolahti silloiseen Farmasialiiton kehittämispäällikköön.

– Halusin nähdä, miten lääkehuoltoon liittyviä asioita hoidetaan ministeriössä. Työpaikka oli yhden työunelman täyttymys.

Anne Hautalalla on monipuolista kokemusta niin valtion, järjestön ja yksityissektorin puolelta kuin sairaalaympäristöstä. STM:n asiantuntijatyö on oiva jatkumo uralla. Määräaikainen pesti päättyy keväällä 2023 uuden hallituskauden alkaessa.

Valmisteleva työ alkuun

Uudessa työssään Hautalan yllätti se, että hän pääsi heti monipuolisesti mukaan lääkehuollon kehittämiseen. Kansallisia ja kansainvälisiä lääkeasioita pohditaan ministeriön sisällä ja yhteistyötä tehdään eri sidosryhmien sekä Fimean, Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Hautala toimii puheenjohtajana apteekkijaoksessa, jossa perehdytään apteekkitalouteen ja lääkejakeluun. Lääkeasioiden uudistuksessa tavoitteet on asetettu tälle hallituskaudelle, mutta tarkoitus on, että seuraava hallitus jatkaa työtä.

– Nyt on saatu hyvä startti. Vuodenvaihteessa ilmestyy apteekkijärjestelmästä julkaisu, jossa nykytilan kuvauksen perusteella arvioidaan, mihin suuntaan järjestelmää pitäisi viedä. Siinä on lukuisia ehdotuksia päätöksenteon tueksi.

Julkaisussa käsitellään kolmea kokonaisuutta. Vähittäisjakelun kehittämistavoitteissa pohditaan muun muassa eri toimijoiden tehtäviä. Talouteen ja omistajuuteen puolestaan vaikuttavat muutkin hankkeet, kuten hoitajamitoitus ja sen rahoitus.

– Mietimme kokonaisuutta ja suuntaviivoja, mutta mitään tarkkoja laskelmia ei tässä vaiheessa tehdä. Katsomme taloutta myös sitä kautta, miten se tukee lääkkeiden vähittäisjakelutavoitteita. Lisäksi arvioimme apteekin omistajapohjan laajennusta. Kolmantena tarkastelukohteena ovat apteekin palvelut.

Selvityksistä tukea jatkoon

Hautalan mukaan mitään konkreettista valmistelusta ei ole vielä kerrottavissa, mutta tarvetta on muutamalle selvitykselle.

– Tarvitsemme ajantasaisen selvityksen siitä, millaisia apteekkijärjestelmiä on Euroopassa. Myös apteekin lääkeneuvonnan kehittämistä on tarkoitus selvittää.

Lääkeneuvonta ei välttämättä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkelain mukaan neuvontaa on annettava, mutta seuranta ja valvonta on nykyisellään haastavaa. Tarkoitus on saada rajanvetoon selkeyttä: milloin lääkeneuvonnassa on kyse lakisääteisestä lääkkeen toimittamiseen kuuluvasta velvoitteesta ja milloin sitä voi pitää asiakkaalle maksullisena lisäpalveluna.

Apteekkikokonaisuus on tarkasti säännelty ja rakenteeltaan monipolvinen, jopa monimutkainen. Hautalan mukaan esimerkiksi pelkkää taloutta ei voi kehittää: pikavoittoja ei saa hoitamalla vain yhtä asiaa kuntoon.

– Uudistuksessa keskiössä on rationaalinen lääkehoito, jota apteekkipalvelut tukevat. Farmasian ammattilaisten merkitys on tärkeä.

Sote-toimijat ja verkkoapteekki mukaan

Tällä hallituskaudella on selvitetty apteekin ja sote-toimijoiden yhteistyötä apteekin näkökulmasta. Näkökulmaa laajennetaan, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Myös apteekkipalvelut määritellään: terveydenhuollon toimijoiden pitäisi tietää, mitä palveluja apteekit tarjoavat, jotta yhteistyömahdollisuuksia voisi löytyä.

Hautalan mukaan tarkoitus on selkeyttää apteekin roolia. Lisäksi tarvitaan tutkimusta ja osoitusta palvelujen vaikuttavuudesta.

Lääkehuollon on oltava kustannustehokasta, mutta myös palvelujen sujuvuus ja saavutettavuus on varmistettava. Tavoitteena on pienentää apteekkien osuutta lääkehoidon kustannuksista. Lisähaasteen tuo lääkehuollon turvaaminen kustannuspaineissakin.

Verkkopalvelujen kehittäminen kuuluu myös uudistukseen. Pohjoismaisesta tilanteesta on julkaistu selvitys tarkastelun pohjaksi. Hautalan mukaan etämyynti joko verkon kautta tai puhelimitse on tulevaisuutta – tai jopa tätä hetkeä, mikä huomattiin korona-aikana.

– Verkkopalvelu on yksi väylä vähittäisjakelulle, ja turvallinen vaihtoehto. Se lisää saatavuutta ja saavutettavuutta. Lääkeneuvonta sekä tietoturva ja -suoja pitää toteutua etämyynnissäkin.

Rakentavaa vuorovaikutusta

Lääkeasioiden uudistuksessa STM haluaa kuulla jatkossakin kaikkia sidosryhmiä. Asiaa edistetään poikkihallinnollisesti. Koordinaatioryhmän muistiotkin löytyvät ministeriön nettisivuilta.

– Valmistelun alkuvaiheessa vuorovaikutus on tärkeää. Sidosryhmätilaisuuksissa keskustelimme muun muassa siitä, mitä vähittäisjakelulta halutaan. Pohdimme myös verkkokaupan toimivuutta. Otamme ilolla vastaan kaikki näkemykset.

Hautalan sydäntä lämmittää se, miten rakentavaa keskustelu on ollut ja asiallista ymmärrystä on löytynyt joka puolelta. Uudistus nähdään tärkeäksi.

Uudistus kestää vuosia

Lääkehuollon kokonaisuutta uudistetaan pitkäjänteisesti, ja sen toimenpiteet ulottuvat useammalle hallituskaudelle. Rahoitusta uudistukselle saatiin vuoden 2021 alussa.

Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano koostuu kolmesta kehittämiskokonaisuudesta: lääkehoidon ohjaus ja rahoitus, apteekkitalous ja lääkkeiden jakelu sekä tiedonhallinta ja digitaaliset työvälineet. Poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä seuraa ja tukee tiekartan toimeenpanoa.

Lääkehuollon kehittäminen ja lääkehoitoa koskeva lainsäädäntö tähtäävät siihen, että kaikki hoitoa tarvitsevat saavat vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, yhdenvertaista ja taloudellista lääkehoitoa.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääkitysturvallisuus ja -neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus.