Työvoiman vähentämisestä on neuvoteltava

Jos työnantaja näkee työntekijöiden tarpeen vähentyneen niin, että on syytä harkita yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, hänen tulee ensin järjestää yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa.

Yritysten ja julkisyhteisöjen käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut ylittävät usein uutiskynnyksen mediassa. Uutiset ovat aina ikäviä, kun kyse on mahdollisesta työpaikan menettämisestä. Tyypillisimpiä ovat tuotannollisista, taloudellisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat yt-neuvottelut, jotka johtavat työvoiman käytön tarpeen vähenemiseen.

Yrityksissä neuvottelut perustuvat lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä ja kuntasektorilla lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnista. Yritykset, joiden palveluksessa on säännöllisesti alle 20 työntekijää ovat yhteistoimintalain soveltamisalan ulkopuolella.

Työn vähentymiseen ja yt-neuvottelujen käynnistymiseen voi olla syynä työnantajan heikko taloudellinen tilanne, palvelutuotannon suuntaaminen uudelleen, tietyn toiminnon tai palvelun lakkauttaminen, toiminnan supistaminen, kysynnän heikkeneminen, merkittävän kilpailutuksen häviäminen tai toiminnan uudelleen organisointi.

Jos yrityksen tai julkisyhteisön tilanne edellyttää toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaa työntekijöiden irtisanomisia, lomauttamisia tai työsuhteiden osa-aikaistamisia taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä, toimenpiteitä on käsiteltävä työnantajan aloitteesta yt-neuvotteluissa ennen päätöksentekoa. Neuvotteluissa käsitellään työnantajan harkitsemien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja ennen päätöksentekoa.

Työnantajan ja henkilöstön edustajat neuvottelijoina

Yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja ja henkilöstö. Osapuolet riippuvat kuitenkin tilanteesta. Yksittäistä työntekijää koskeva irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen käsitellään ensisijaisesti esimiehen ja työntekijän välillä. Työntekijän pyynnöstä asian käsittelyyn voi osallistua luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja.

Vain osaa henkilöstöä koskevat irtisanomiset, lomautukset ja osa-aikaistamiset voidaan käsitellä näiden työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työnantajan edustajan kanssa. Henkilöstöryhmien edustajana toimivat luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja.

Jos neuvotteluissa käsiteltävä asia koskee useampaan henkilöstöryhmään kuuluvia työntekijöitä, asia käsitellään työantajan ja henkilöstön edustajien yhteisessä kokouksessa. Asia voidaan sopia käsiteltäväksi työnantajan ja kaikkien henkilöstöryhmien edustajien yhteisessä kokouksessa.

Yritykseen on voitu perustaa neuvottelukunta ja julkisyhteisöön yhteistoimintaelin, jossa käsitellään yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Jos asia on käsitelty neuvottelukunnassa tai yhteistoimintaelimessä, sitä ei tarvitse käsitellä yksittäisen työntekijän kanssa. Jos yhteistoiminnan piiriin kuuluva asia on käsitelty yksittäisen työntekijän kanssa, sitä ei enää tarvitse vastaavasti käsitellä yhteistoimintaelimessä.

Työntekijöille ja henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot

Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on ennen yt-neuvottelujen aloittamista annettava asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot asianomaisille työntekijöille tai henkilöstöryhmien edustajille. Tiedot liitetään ensisijaisesti neuvotteluesitykseen. Työntekijöille ja heidän edustajilleen on varattava riittävästi aikaa perehtyä asioihin ennen neuvottelujen käynnistymistä.

Jos työnantaja harkitsee vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista työnantajan on annettava asianomaisten työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissään olevat tiedot:

1) aiottujen toimenpiteiden perusteista
2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-
aikaistamisten määrästä
3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen,
lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat
työntekijät määräytyvät
4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai
osa-aikaistamiset pannaan toimeen.

Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot on liitettävä neuvotteluesitykseen. Työnantajan neuvotteluesityksen jälkeen saamat tiedot voidaan antaa työntekijöiden edustajille viimeistään yhteistoimintaneuvottelut käynnistävässä neuvottelussa.

Jos työnantaja harkitsee alle kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista tai vähintään kymmenen työntekijän lomauttamista 90 päivää lyhyemmäksi ajaksi, työnantaja voi antaa edellä tarkoitetut tiedot asianomaisille työntekijöille tai heidän edustajilleen. Työntekijän tai asianomaisen henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on annettava tiedot kirjallisesti.