YTN – Ylempien toimihenkilöiden äänitorvi

YTN edustaa ylempiä toimihenkilöitä neuvottelu- ja sopimustilanteissa omilla toimialoillaan. Yhdessä jäsenliittojen ja muiden työelämätoimijoiden kanssa YTN kampanjoi paremman työelämän puolesta.

Kemian alan ylempien toimihenkilöiden uusi työehtosopimus neuvoteltiin ja astui voimaan viime keväänä. Näillä reunaehdoilla työtä tehdään aina 31.1.2025 saakka.

– Neuvottelukierros oli pitkä ja haastava, kuten aina. Olemme lopputulokseen erityisen tyytyväisiä siltä osin, että pääsimme tavoitteeseemme perhevapaiden palkallisuudesta. Se on iso saavutus, YTN:ssä kemian alan sopimusalavastaavana työskentelevä Mia Adolfsson toteaa.

– Kiitos kaikille jäsenille sadoista yhteydenotoista neuvottelujen aikana. Jokainen viesti otetaan aina vakavasti ja asioita edistetään mahdollisuuksien mukaan. Jäsenet antavat meille valtuuden vaikuttaa.

Muutakin kuin työsopimusneuvottelija

Adolfsson tiivistää, että YTN tekee kaikkea, mikä liittyy ylempien toimihenkilöiden työelämään ja edunvalvontaan. Itseään hän kutsuukin työelämän personal traineriksi.

– Pyrimme ratkaisemaan työelämän haasteita ja vaikuttamaan paremman työelämän puolesta. Työehtosopimuksen neuvotteleminen on yksi konkreettinen teko, mutta lisäksi meillä on tapahtumia, koulutuksia, jäsenviestintää ja viimeisimpänä podcasteja. Meillä on myös jatkuva keskusteluyhteys työnantajapuolen ja ammattiliittojen kanssa, Adolfsson sanoo.

Hyvä esimerkki yhteistyöstä on yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa toteutettu ”Kohteliaasti kemian aloilla” -opas häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi työpaikoilla.

Ajankohtaisten asioiden listalla on myös seurata uuden hallituksen toimia ja sitä, kuinka hallitusohjelmaan kaavaillut muutokset etenevät.

– Selvää on, että vaikutukset tulevat osittain olemaan painavia, vaikka ne tulevatkin eteen vasta myöhemmin. Esimerkiksi ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomuus ei vaikuta vielä, mutta seuraavalla neuvottelukierroksella se tulee varmasti nousemaan esiin, Adolfsson toteaa.

Erityisen lähellä sydäntä Adolfssonille on työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittaminen; se, että työpaikalla jaksetaan olla tuottavia, mutta energiaa riittää myös kotiin.

– Tämä on haaste kaikille, ja meille täällä järjestössä hyvin tärkeä asia. Syksyllä meillä käynnistyy koko YTN:n laajuinen ”Hyvä työelämä” -kampanja, jossa pääsemme pureutumaan teemaan syvemmin.

Kemian ala yhdistää monia ammattikuntia

Adolfsson valmistautuu neuvottelutilanteisiin aina hyvin. Kentän tilannekatsauksen hän saa kyselemällä ja kuuntelemalla jäseniä. Farmasian osalta hän on yhteydessä Farmasialiiton työmarkkinajohtaja Minna Hälikkään.

– Kemian ala on kokonaisuudessaan hyvin erityinen. Se pitää sisällään useita eri sektoreita, kuten teollisuutta, kauppaa, tutkimusta ja start-up-yrityksiä. Koska alalla on siitä huolimatta vain yksi työehtosopimus, paikallisten sopimusten merkitys kasvaa; päätösvalta on kuitenkin usein työpaikoilla.

Kemian ala pitää sisällään useita eri sektoreita, kuten teollisuutta, kauppaa, tutkimusta ja start-up-yrityksiä.

Myös jokaisella liitolla on oma äänensä ja yhteys sisäiseen toimintaan. Siksi keskusteluyhteys on äärimmäisen tärkeää, Adolfsson tietää.

Minna Hälikkä toimii YTN:n kemian alan taustaryhmän asiantuntijana.

– Olemme hyvin tyytyväisiä, että olemme saaneet näin vahvistettua jäsentemme edunvalvontaa. Meillä on nyt entistä suorempi yhteys jäsentemme ja YTN:n välillä. Lääketeollisuudessa työskentelevä jäsenemme hyötyy siitä, että mukana on ammatillisuutta tukeva työelämän asiantuntija ratkomassa mahdollisia ongelmia ja tuomassa asiantuntemusta myös neuvottelutilanteisiin, Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi sanoo.

Syyskuussa Adolfsson oli puhumassa Lääketeollisuuden ajankohtaispäivillä Helsingissä.

– Nämä ovat erinomaisia tilaisuuksia tiedonvaihdolle. Minä kuulen, mitkä ovat Farmasialiiton tarpeet, ja itse pääsen kertomaan asioista, joista minulla on näkemystä.

Työpaikan luottopakit eli luottamushenkilöt

On vielä yksi tärkeä ryhmä, jonka kanssa Adolfsson on suorassa ja säännöllisessä yhteydessä: luottamushenkilöt. Heidän kanssaan hänellä on kollektiivinen ja kommunikoiva yhteys.

– Käymme läpi erilaisia työelämän haasteita ja mietimme niihin yhdessä ratkaisuja. Toivon, että luottamushenkilöt osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oman alansa koulutuksiin ja tilaisuuksiin paitsi tiedon, myös verkostoitumisen näkökulmasta. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa antaa näkökulmaa ja kokonaisnäkemystä työelämästä.

Adolfsson tietää, että luottamushenkilöiden rooli on pitkälti ihmisten kuuntelemista, yhtä aikaa ihanaa ja kuormittavaa. Siksi hän on myös huolissaan heidän jaksamisestaan.

– Jos työpaikalla on tarjota keskusteluapua, suosittelen sitä lämpimästi. Itsekin käännyin työterveyden puoleen, kun kevään sopimusneuvottelut olivat kiihkeimmillään. Avun pyytäminen ei koskaan ole heikkouden merkki, hän päättää. f

Luottamushenkilö toimii siltana työntekijöiden ja työnantajan välillä

Nelli Äijö valittiin vuoden alussa työpaikallaan järjestetyissä vaaleissa luottamushenkilöksi. Tässä tehtävässä hänen roolinsa on valvoa edustettaviensa etua niin, että lakeja ja sopimuksia noudatetaan reilun hengen mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi työaikaan liittyvät kysymykset sekä vuoropuhelu tes-neuvottelutulosten soveltamisesta ja jalkauttamisesta omassa organisaatiossa.

– Meillä noudatetaan YTN:n neuvottelemaa kemian alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta, Orionilla kotimaan myynnin ja markkinoinnin tuotepäällikkönä työskentelevä Äijö kertoo.

– Nyt seuraamme hallituksen työelämää koskevia kaavailuja korvat höröllä, ja olen valmis toimimaan, jos eteen tulee jotain. Yksi tärkeimmistä tehtävistäni on kuitenkin toimia siltana eri osapuolten välillä, nostaa asioita esille ja saada niitä soviteltua eteenpäin niin, että epäselvyyksille ei jää tilaa. Tehtävä vaatii jämäkkyyden lisäksi myös herkkyyttä, sillä tässä ollaan ihmisten tunteiden ja jaksamisten kanssa tekemisissä.

Äijö on koulutukseltaan sekä proviisori että kauppatieteiden maisteri. Hän kertoo olleensa aktiivinen jo opiskeluaikoinaan. Farmasialiitossa hän toimii nyt toista kauttaan teollisuus- ja tukkukauppasektorin neuvottelukunnassa, uudelleen aktivoidun lääketeollisuusverkoston yhdyshenkilönä ja proviisorineuvottelukunnassa.

Luottamushenkilön tehtävistä Äijö osasi odottaa, että eteen tulee vaikeitakin asioita. Suurin yllätys on ollut, kuinka hyvin vuoropuhelu eri suuntiin toimii.

– Olen pyrkinyt viestimään aktii­visesti ja saanut siitä kiitostakin.
Esimerkiksi viime keväänä sain YTN:n Mia Adolfssonilta apua siihen, mitä tes-neuvotteluiden tulokset tarkoittavat oman organisaation osalta. Kaiken kaikkiaan minusta on antoisaa vaikuttaa ja olla eturintamassa; se antaa perspektiiviä myös omaan toimenkuvaan.

Äijö pitää YTN:n luottamushenkilötehtäväänsä tärkeänä. Hän korostaa, että järjestö on merkittävä edunvalvoja ja kehottaa myös uransa alussa olevia osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin.

Seuraavaksi hänellä on edessään konsernin jokasyksyinen lakisääteinen yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu.

– Rohkaisen aina kysymään, jos mielen päällä on jotain. Olen oppinut paljon – myös asioita, joita minun olisi ehkä pitänyt jo tietää. Olen todella otettu, että minulle on osoitettu tämä luottamus.